Schriftelijke kennisgeving van het onverschuldigde bedrag

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Het onverschuldigd bedrag (type B of C) dat meer bedraagt dan € 25, wordt steeds volledig per aangetekende brief meegedeeld met de berekeningswijze.

De referenties van de reglementaire bepalingen die werden overtreden bij de betalingen moeten eveneens worden vermeld.

Indien de aangetekende brief niet werd opgehaald door de geadresseerde, wordt de kennisgeving opnieuw naar de geadresseerde verstuurd met een gewone brief waarin de datum van de aangetekende zending vermeld wordt.

De datum van de aangetekende zending blijft dan de referentiedatum voor de gevolgen van de kennisgeving van het onverschuldigd bedrag.

De artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek moeten toegevoegd worden aan de brief waarin het onverschuldigd bedrag wordt meegedeeld.

Art. 728 van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 1017 van het Gerechtelijk Wetboek

Indien een deel van het onverschuldigd verdrag verjaard is, wordt dat vermeld.

Het bedrag dat daadwerkelijk teruggevorderd wordt is dan het verschil tussen het volledig verschuldigd bedrag en het verjaard verschuldigd bedrag.

Art. 14 en 15, wet van 11 april 1995

Bijzonder geval: de kennisgeving bij een onverschuldigd bedrag voor een kind dat in een instelling geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een overheidsinstelling

2/3 van de kinderbijslag dat ten onrechte betaald is aan een instelling of aan een van de gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige)

Het onverschuldigde bedrag moet via een gewone (niet-aangetekende) brief worden meegedeeld. De hierboven vermelde procedure moet niet worden gevolgd.

De berekening van de daadwerkelijk verschuldigde kinderbijslag tijdens de periode met onverschuldigde betalingen en de terugvorderingsmodaliteit voor de toekomstige betalingen moeten aan de instelling of aan de gemeenschap meegedeeld worden.

1/3 van de kinderbijslag dat ten onrechte betaald is

Indien dat 1/3 aan een natuurlijke persoon betaald is, is de algemene procedure van toepassing: een aangetekende brief versturen om de verjaring te stuiten.

Indien dat 1/3 op een spaarrekening gestort is, wordt het onverschuldigd bedrag niet meegedeeld aangezien het onverschuldigd bedrag teruggevorderd kan worden van de toekomstige betalingen als de jeugdrechter daar akkoord mee gaat voor een minderjarig kind.

Als dat onverschuldigd bedrag niet teruggevorderd kan worden van toekomstige kinderbijslag, kan bij andere socialezekerheidssectoren worden teruggevorderd.

Het gaat dan om een intersectoriële terugvordering.
Top