Terugvordering van het onverschuldigde bedrag

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

    1. Terugvordering van het onverschuldigde bedrag

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de debiteur al dan niet kinderbijslag blijft ontvangen.

Als de debiteur kinderbijslag blijft ontvangen, dan wordt het onverschuldigde bedrag teruggevorderd via sectoriële inhoudingen.

Als dat onverschuldigd bedrag niet teruggevorderd kan worden van toekomstige kinderbijslag, kan ook bij andere socialezekerheidssectoren worden teruggevorderd.

Het gaat dan om een intersectoriële terugvordering.

    2. Sectoriële inhoudingen

Sectoriële inhoudingen zijn inhoudingen op de kinderbijslag die betaald wordt.

Het bedrag dat wordt ingehouden is een vast bedrag of een percentage van het maandelijks betaalde bedrag.

Naargelang het soort onverschuldigd bedrag ("debet B" of "debet C ") wordt het bedrag of het percentage van de inhoudingen vastgelegd tussen 10% en 100%.

Die 10% tot 100% worden ook ingehouden op achterstallige kinderbijslag.

    3. Onverschuldigd bedrag teruggevorderd door een andere kinderbijslaginstelling in België

Soms wordt een dossier van een debiteur naar een andere bevoegde kinderbijslaginstelling doorgestuurd om de betalingen voort te zetten terwijl er nog een onverschuldigd bedrag is of een saldo van een onverschuldigd bedrag dat nog niet terugbetaald is.

De instelling die het debet heeft vastgesteld vraagt dan aan de nieuwe instelling om de inhoudingen tegen dezelfde voorwaarden verder te zetten, zoals het geval zou zijn mocht het dossier verder door haar beheerd worden.

 

    4. Onverschuldigd bedrag teruggevorderd door een andere buitenlandse kinderbijslaginstelling

Soms wordt een dossier van een debiteur naar een andere buitenlandse kinderbijslaginstelling doorgestuurd omdat die bevoegd is geworden om de kinderbijslag te betalen.

Als het om een instelling gaat van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland wordt de door de Belgische instelling ten onrechte betaalde gezinsbijslag teruggevorderd volgens de procedure en onder de wettelijke voorwaarden van het andere land.

Art. 72 Verordening (EG) nr 987/2009

Art. 84 Verordening (EG) nr 883/2004

Als de buitenlandse kinderbijslaginstelling niet bekend is, neemt de Belgische kinderbijslaginstelling contact op met het verbindingsorgaan van de lidstaat om de gegevens van de bevoegde instelling te verkrijgen.

Het gaat om een of meerdere contactorganen binnen een lidstaat van de Europese Unie voor de toepassing van de socialezekerheidsregelingen.

In België is FAMIFED het verbindingsorgaan voor gezinsbijslag.

Art. 3 Verordening (EEG) nr 574/72

Omgekeerd geldt hetzelfde: als een buitenlandse kinderbijslaginstelling in een lidstaat van de EER of Zwitserland onverschuldigde gezinsbijslag betaald heeft, mag de Belgische instelling die bevoegd geworden is, op vraag van de buitenlandse instelling inhoudingen doen op de kinderbijslag volgens de bedragen en modaliteiten in de Belgische wetgeving.

Het ingehouden bedrag wordt nadien overgemaakt aan de buitenlandse instelling.

Art. 1410 § 4 Gerechtelijk Wetboek

Alleen ten onrechte betaalde uitvoerbare gezinsbijslag kan teruggevorderd worden via inhoudingen op Belgische kinderbijslag.

In de context van de Europese verordeningen is een sociale uitkering uitvoerbaar als een bevoegde lidstaat ze aan de rechthebbende mag uitbetalen zelfs als die in een andere lidstaat woont.

De Belgische kinderbijslaginstelling mag alleen aanvaarden inhoudingen te doen als het gaat om dezelfde bijslagtrekkende.

Als het om twee verschillende bijslagtrekkenden gaat, is de administratieve hulp beperkt tot het geven van nuttige informatie voor de vaststelling van het recht op kinderbijslag of voor de terugvordering van de onverschuldigde kinderbijslag door de buitenlandse instelling.

Eventuele boetes die opgelegd worden door een buitenlandse instelling mogen niet ingehouden worden op de kinderbijslag.

Op grond van het principe van wederzijdse administratieve hulp tussen de sociale instelling van de landen van de EER of Zwitserland hebben de Belgische kinderbijslaginstellingen echter niet de bevoegdheid om in de plaats en voor rekening van een buitenlandse instelling een gerechtelijke vordering in te stellen.

 

    5. Opschorting van de terugvordering van het onverschuldigde bedrag

Als beroep ingesteld is bij de arbeidsrechtbank, worden de inhoudingen opgeschort tot het geschil afgerond is.

Bij gewaarborgde gezinsbijslag heeft het beroep bij de arbeidsrechtbank geen opschortende werking.
De terugvordering wordt met andere woorden voortgezet.

Top