Debet B: onverschuldigd bedrag wegens fraude

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

    1. Voorwaarden

De rechthebbende of de bijslagtrekkende moet de kinderbijslag via fraude ontvangen hebben.

Die fraude moet door de betaalinstelling zijn vastgesteld.

    2. Controlemiddelen

Er zijn drie soorten situaties waarin de debiteur fraude pleegt:

  • frauduleuze handelingen = positieve handelingen zoals een officieel attest vervalsen of iemands handtekening nabootsen op het einde van een verklaring,
  • gelogen verklaringen = gegevens meedelen waarvan de aangever weet dat ze niet stroken met de waarheid,
  • bewust onvolledige verklaringen = de aangever deelt, ofwel in een aanvraag- of controleformulier, ofwel bij een situatiewijziging, een belangrijk gegeven niet mee aan de kinderbijslaginstelling en verbergt zo volledig bewust een deel van de waarheid om een sociaal voordeel te krijgen.

    3. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van het debet: 5 jaar.

De 5 jaren beginnen te lopen op de datum waarop de betaling werd uitgevoerd, dus op de betaaldatum.

    4. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Procedure als het onverschuldigde bedrag niet binnen de termijn teruggevorderd is

Als het debet niet binnen de termijn teruggevorderd is, moet de verjaringstermijn per aangetekende brief gestuit worden:

  • binnen 5 jaar na de dag van de betaling of
  • binnen 5 jaar na de aangetekende brief waarmee de verjaringstermijn wordt gestuit.

De inhoudingen op de kinderbijslag en de terugbetalingen van de debiteur zelf stuiten de verjaringstermijn, op voorwaarde dat dat vermeld wordt in de kennisgeving van het onverschuldigd bedrag.

Het onverschuldigde bedrag wordt tegen 100% teruggevorderd van de toekomstige kinderbijslag.

De kinderbijslaginstelling mag de sociaal verzekerde vragen om zelf bijkomende betalingen te doen voor de vlotte terugvordering van een groot onverschuldigd bedrag of als binnenkort het recht op kinderbijslag waarschijnlijk definitief zal eindigen.

Top