Debet B: onverschuldigd bedrag dat niet te wijten is aan fraude of nalatigheid en dat geen debet A of volledig een debet C is

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

    1. Voorwaarden

  • Het gaat bijvoorbeeld om een onverschuldigd bedrag door een fout van de kinderbijslaginstelling en waarbij de debiteur niet als te goeder trouw kan worden beschouwd.
    Het onverschuldigde bedrag is echter niet te wijten aan nalatigheid of verzuim van de sociaal verzekerde.

Voorbeeld

Door een technische fout van de kinderbijslaginstelling is de kinderbijslag voor een bepaalde maand twee maal betaald.

De sociaal verzekerde had, rekening houdend met de aard van de betaling (dubbele betaling van dezelfde kinderbijslag voor dezelfde periode) moeten weten dat hij geen recht had op de tweede betaling.

Het gaat dus om een "debet B".

  • De onverschuldigde betaling is niet te wijten aan een fout van de kinderbijslaginstelling en ook niet aan nalatigheid of verzuim van de sociaal verzekerde (niet te vermijden fout).

Voorbeeld

Een jongere studeert af op 30 juni 2011.

De zomervakantie begint op 1 juli 2011 en eindigt op 30 september 2011.

Hij schrijft zich niet in als werkzoekende.

Op 11 augustus 2011 begint de jongere voltijds te werken.

De sociaal verzekerde deelt dat onmiddellijk aan zijn kinderbijslaginstelling mee.

De betalingen worden opgeschort vanaf 1 augustus 2011.

Bij ontvangst van het DmfA-bericht voor het derde kwartaal blijkt dat de jongere meer dan 240 uren gewerkt heeft in dat kwartaal.

Zijn recht op kinderbijslag eindigt bijgevolg op 30 juni 2011.

De kinderbijslag voor juli is niet verschuldigd en moet worden teruggevorderd.

Het onverschuldigde bedrag is echter niet te wijten aan een fout van de kinderbijslaginstelling en ook niet aan nalatigheid of verzuim van de sociaal verzekerde.

Het gaat om een "debet B".

    2. Controlemiddelen

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van het debet: 3 jaar.

De 3 jaren beginnen te lopen op de datum waarop de betaling werd uitgevoerd, dus de betaaldatum.

    3. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Procedure als het onverschuldigd bedrag niet binnen de termijn teruggevorderd is

Als het debet niet binnen de termijn teruggevorderd is, moet de verjaringstermijn per aangetekende brief gestuit worden, ofwel binnen 3 jaar vanaf de betaaldatum, ofwel binnen 3 jaar na de aangetekende brief waarmee de verjaringstermijn gestuit wordt.

Op voorwaarde dat dat vermeld wordt in de kennisgeving van het onverschuldigde bedrag, stuiten de inhoudingen of de terugbetalingen van de debiteur zelf echter de verjaringstermijn.

Het onverschuldigde bedrag wordt tegen 10 % teruggevorderd van de toekomstige kinderbijslag.

De kinderbijslaginstelling mag de sociaal verzekerde vragen om zelf bijkomende betalingen te doen voor de vlotte terugvordering van een groot onverschuldigd bedrag of als binnenkort het recht op kinderbijslag waarschijnlijk definitief zal eindigen.

Top