Voortgezet recht op kinderbijslag

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Wat is een voortgezet recht op kinderbijslag?

Volgens de reglementering vallen alle situaties waarbij een recht onderzocht wordt in omstandigheden die niet onder het nieuw recht vallen onder het voortgezet recht.

Over het algemeen blijft men in het voortgezet recht als de hoedanigheid van rechthebbende van een persoon voor een kind niet ter discussie wordt gesteld (bv. als een rechthebbende van werkgever verandert of als een werkgever van kinderbijslaginstelling verandert).

Hoe wordt de bevoegdheid bepaald?

Bij een voortgezet recht geldt de regel van de stabiliteit: de oudste kinderbijslaginstelling ten opzichte van de referentiemaand wordt zo lang mogelijk actief gehouden.

De referentiemaand bij een voortgezet recht is de tweede maand van elk kalenderkwartaal (februari, mei, augustus en november).

Bevoegdheidswijzigingen voor bepaalde door de Staat betaalde personeelscategorieën zijn ietwat speciaal: zoals bij een nieuw recht is bij een voortgezet recht enkel FAMIFED bevoegd.

Dezelfde regel geldt voor overdrachten tussen het lokale en het federale politiekorps.

Om het recht zo lang mogelijk stabiel te houden, worden bepaalde beroepsactiviteiten van de rechthebbenden als geneutraliseerde situaties beschouwd.

Er wordt geen rekening mee gehouden en ze hebben geen impact op de bevoegdheid van de kinderbijslaginstelling.

Het betreft beroepsactiviteiten waarmee gestart wordt als men nog ergens anders werkt (bijvoorbeeld een tweede deeltijdse arbeidsovereenkomst afsluiten enkele maanden na de eerste, nog steeds lopende arbeidsovereenkomst), uitzendarbeid of beroepsactiviteiten van minder dan 28 dagen.

Uitzendarbeid is niet hetzelfde als tijdelijk werk: de term tijdelijk werk wordt gebruikt voor tijdelijke - tegenover vastbenoemde - leerkrachten.

Opzeggingstermijnen, ziekteverloven, zwangerschapsverloven, arbeidsongevallen, (overlevings)pensioenen, loopbaanonderbrekingen en werkloosheid worden eveneens beschouwd als geneutraliseerde situaties.

Als een rechthebbende zich bijvoorbeeld na gewerkt te hebben in één van die situaties bevindt, blijft de kinderbijslaginstelling van de werkgever bevoegd.

Hoelang duurt het recht en de bevoegdheid bij een voortgezet recht?

Over het algemeen blijft bij voortgezet recht de kinderbijslaginstelling die bevoegd is voor een kwartaal bevoegd voor het daaropvolgende kwartalen.

Voorbeelden

Een in februari uitgeoefende beroepsactiviteit geeft recht op gezinsbijslag voor april, mei en juni bij dezelfde instelling.
Een in mei uitgeoefende beroepsactiviteit geeft recht op gezinsbijslag voor juli, augustus en september bij dezelfde instelling.

Wanneer wordt van de stabiliteitsregel afgeweken?

Als op de eerste dag van de referentiemaand een rechthebbende voor een nieuwe werkgever werkt en dat geen geneutraliseerde situatie is, wordt de gezinsbijslag voor het daaropvolgende kwartaal door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever betaald.

Wanneer een werkgever verandert van kinderbijslagfonds, wordt de bevoegdheid voor de betaling van de kinderbijslag op dezelfde datum overgedragen naar het nieuwe kinderbijslagfonds van die werkgever.

Deze regeling wordt naar analogie toegepast wanneer de zelfstandige rechthebbende verandert van sociaal verzekeringsfonds. Concreet gaat de bevoegdheid voor de betaling van de kinderbijslag eveneens over naar het kinderbijslagfonds van het nieuwe sociaal verzekeringsfonds van de rechthebbende op het tijdstip van de wijziging.

Voorbeelden

Persoon A stopt met werken voor een bij instelling A aangesloten werkgever op 31 januari.
Persoon A begint te werken voor een bij instelling B aangesloten werkgever op 1 februari (geen uitzendarbeid).
Persoon A neemt geen ontslag.
Bevoegdheidswijziging: naar instelling B op 1 april, de eerste dag van het volgende kwartaal.

Als de voorrangsgerechtigde rechthebbende wijzigt, betreft het eveneens een nieuw recht.

Voorbeeld

Een niet werkende vader begint te werken terwijl het recht werd verkregen op basis van de beroepsactiviteit van de moeder.

 Behoud van bevoegdheid van de sociaal verzekeringsfondsen voor de dossiers die betrekking hebben op het verleden

De sociaal verzekeringsfondsen blijven bevoegd voor de betaling of de terugvordering van gezinsbijslag betreffende de periodes voorafgaand aan 1 juli 2014.

Top