Wat is een zieke rechthebbende?

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Een zieke rechthebbende is een (ex)-werknemer die:

  • ofwel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt zoals vermeld in de wetgeving over de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • ofwel een uitkering ontvangt zoals vermeld in de wetgeving over arbeidsongevallen of over beroepsziekten en ten minste 66% arbeidsongeschikt is;
  • ofwel geen uitkering (zoals vermeld in de twee vorige punten) ontvangt maar ten minste 66% arbeidsongeschikt of in bevallingsverlof is en voldaan heeft aan de voorwaarden om recht te hebben op ten minste zes forfaitaire maandelijkse bijslagen op grond van de Algemene kinderbijslagwet in de twaalf maanden voor de arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%;

De zes forfaitaire bijslagen kunnen worden verkregen door de combinatie van het trimestrialiseringsprincipe en de regel van het uitdoven van het recht op kinderbijslag.

Als aan die loopbaanvoorwaarden niet voldaan is, zijn afwijkingen mogelijk.

Een door de minister van Sociale Zaken toegestane algemene afwijking kan worden toegepast als de werknemer aan de voorwaarden voldeed om recht te hebben op ten minste 24 forfaitaire maandelijkse bijslagen op grond van de Algemene kinderbijslagwet in de 5 jaar voor de arbeidsongeschiktheid en er geen ander recht op kinderbijslag is op grond van de Belgische of buitenlandse reglementaire bepalingen of op grond van de regels van de in België geldende internationale overeenkomsten of de regels die gelden voor het personeel van de instellingen van internationaal publiek recht.

Als die algemene afwijking niet mogelijk is, kan een individuele afwijking worden toegestaan door de minister van Sociale Zaken als de werknemer aan de voorwaarden voldeed om recht te hebben op ten minste 1 forfaitaire bijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet in de 5 jaar voor de arbeidsongeschiktheid.

  • ofwel ten minste 66% arbeidsongeschikt is maar geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt via de ziekte- en invaliditeits- of arbeidsongevallenverzekering.
De arbeidsongeschiktheid zonder uitkering kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden.

Top