WERKLOZE \ SOCIAAL SUPPLEMENT

CO 1394 van 16 juni 2014 - Verhoging van de inkomensgrenzen voor sociale supplementen en eenoudertoeslag

Met de koninklijke besluiten van 5 februari 20141 worden de inkomensgrenzen voor de sociale supplementen en de eenoudertoeslag opgetrokken. Beide koninklijke besluiten treden in werking op 1 juli 2014. Hierna vindt u de nodige informatie voor de toepassing van de maatregelen. 1. De inkomensgrenzen...

CO 1405 van 16 juli 2015 - Sociale toeslagen en eenoudertoeslagen - Verhoging van de inkomensgrenzen

In het kader van de herwaardering van bepaalde sociale uitkeringen in het kader van de welvaartsvastheid werden een hele reeks sociale uitkeringen verhoogd of zullen deze binnenkort worden verhoogd. Als gevolg van die herwaardering liep een niet te verwaarlozen aantal gezinnen aldus het risico het...

Artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De toeslagen bedoeld in dit artikel verhogen de bedragen bedoeld in artikel 40, voor de kinderen : 1° van de begunstigde van een pensioen bedoeld in artikel 57; 2° van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de zevende maand werkloosheid; 3° van een...

Artikel 56 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt verworven door: 1° de zieke of door ongeval getroffen werknemer die een in de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid geniet, tijdens de eerste zes maanden van het...

Artikel 56novies van de Algemene kinderbijslagwet

  Zijn tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel verhoogd met de bijslagen, bepaald in artikel 42bis op kinderbijslag gerechtigd en onder de door de Koning te bepalen voorwaarden: 1° de volledige of gedeeltelijke uitkeringsgerechtigde werklozen; 2° de volledige of gedeeltelijke niet...

Artikel 56quater van de Algemene kinderbijslagwet

Is tegen de bij artikel 40 van deze wet bepaalde bedragen op kinderbijslag gerechtigd ten gunste van het kind dat deel uitmaakt van zijn gezin, de persoon die een overlevingsuitkering geniet, verschuldigd wegens een beroepsaktiviteit van de overleden echtgenoot dewelke recht opent op kinderbijslag...
Top