WERKLOOSHEIDSUITKERING

997/28bis van 16 oktober 1996 - Werkloosheidsgegevens. Telefoonnummer en contactgegevens

Zoals meegedeeld in de omzendbrief D997/28/BI/FDC van 5 juni 1996 vindt u als bijlage een gedetailleerde lijst met de contactpersonen en -nummers voor iedere uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen. Wij herinneren u eraan dat deze telefoonnummers vertrouwelijk zijn en in geen geval...

997/33 van 17 april 1998 - Flux A015 afkomstig van de RVA - Attest betreffende de kinderen die na de wachttijd een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen indienen

In samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid stelde de Rijksdienst een nieuwe flux op die operationeel zal zijn vanaf 1 juni 1998 (gegevens betreffende de maanden april en mei 1998). Het betreft hoofdzakelijk de jonge werkzoekenden die na...

999/128 van 4 april 2004 - Actualisering van formulieren: Mod W, P20com, P3

1. Mod W - vraag om de kinderbijslag op een rekening te storten Om vergissingen en onregelmatigheden betreffende het rekeningnummer in de toekomst te voorkomen moet het formulier W voortaan in alle gevallen voorzien zijn van een handtekening en een stempel van de financiële instelling. Het...

CO 1369 van 2 oktober 2007 - De werkzoekende schoolverlater - KB van 17 augustus 2007 tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 SWKL

Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, SWKL is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2007 (zie bijlage). Hierna volgt een bespreking van de gewijzigde voorwaarden met betrekking...

Informatienota 1988/1: - Art. 47 G.W. - Activiteit die aanleiding geeft tot verzekeringsplicht t.a.v. een sociale zekerheidsregeling. - Vergoeding voor contractbreuk.

Het voorgelegde geval betreft een rechtgevend kind dat voor 70% gehandicapt is en dat na van 1 juli 1985 tot 31 januari 1987 een activiteit te hebben uitgeoefend als werknemer, ontslagen wordt en van 1 augustus 1987 af een werkloosheidsuitkering trekt. De gestelde vraag betreft de periode tussen de...

Informatienota 1988/28: - KB van 4 oktober 1988 tot wijziging van art. 124 van het KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. - Gelijkstelling van de periode van militaire dienst met de periode van inschrijving als werkzoekende tot het verkrijgen van wacht- of werkloosheidsuitkeringen.

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1988 is het KB van 4 oktober 1988 verschenen tot wijziging van art. 124, lid 3 van het KB van 20 december 1963. Op grond van het nieuwe art. 124, lid 3, 2° en 3° worden met een periode van inschrijving als werkzoekende gelijkgesteld: de periode van "...

Informatienota 1989/13: - Toelaatbaarheid tot de werkloosheidsuitkeringen na een leerovereenkomst gecontroleerd door het RSRMV.

Uit sommige inlichtingen van de RVA blijkt dat de leerlingen met een door het RSRMV gecontroleerde overeenkomst vanaf de leeftijd van 18 jaar voor de werkloosheidsverzekering bijdragen. Het is de vraag of deze leerlingen op grond van art. 118 van KB van 20 december 1963 betreffende...

Informatienota 1989/9 : - Terugvordering van kinderbijslag die ten onrechte is uitgekeerd als gevolg van een met terugwerkende kracht genomen beslissing betreffende de werkloosheidsuitkeringen.

De kinderbijslag die werd uitbetaald tijdens de periode van 14 april 1980 tot 31 oktober 1983 (zijnde 404.597 fr.) wordt als ten onrechte uitbetaald beschouwd omdat de rechthebbende vanaf 14 april 1980 van het recht op werkloosheidsuitkeringen werd uitgesloten door een beslissing van de inspecteur...

Informatienota 1992/14: - Terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen omdat betrokkene met terugwerkende kracht arbeidsongeschikt werd verklaard. - Het recht op de bijslag voorzien in art. 42bis G.W. vervalt. - Toepassing van het advies KC 132/6420 van 15 februari 1966.

Betrokkene bekwam op 15 juni 1989 een vonnis van de arbeidsrechtbank waarbij hij vanaf 23 september 1987 arbeidsongeschikt werd verklaard. Tijdens de procedure genoot betrokkene werkloosheidsuitkeringen en verhoogde kinderbijslag als langdurig werkloze. De kinderbijslaginstelling vordert thans, op...

Informatienota 1999/4: - Activering van werkloosheidsuitkeringen. - Art. 42bis en art. 56novies G.W.

De kinderbijslaginstellingen worden vaak geconfronteerd met de situatie waarin een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze begint te werken, of als deeltijds werknemer, of in het raam van een zogenaamd programma tot activering van de werkloosheidsuitkeringen, terwijl hij blijft vergoed worden ten...

Pages

Top