WERKLOOSHEID (VOLLEDIGE)

CO 1075 van 22 oktober 1979 - Toekenning van kinderbijslagen aan oudere werklozen die een aanvraag om bijzonder brugpensioen hebben ingediend

  Een volledige werkloze werknemer van 60 jaar (mannen) of 55 jaar (vrouwen), die sinds meer dan een jaar wordt vergoed, kan een aanvraag om bijzonder brugpensioen (vervroegd pensioen) indienen op grond van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, en haar...

CO 1237 van 29 november 1990 - Richtlijnen voor de toepassing van CO 1225 - Fonds dat bevoegd is voor de volledig werkloze rechthebbenden die in deeltijd werken: toelichtingen - Fonds dat bevoegd is in geval van uittreding: rechthebbenden die zich in een arbeids-, ermede gelijkgestelde situatie of toekenningssituatie bevinden (uittreksels)

Artikel 56novies uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 71 uit Kinderbijslagwet werknemers Als aanvulling bij de onderrichtingen in de omzendbrief C.O. 1225 is het nuttig gebleken nadere uitleg te geven over de bevoegdheid van de kinderbijslaginstelling, enerzijds voor de volledig werkloze...

CO 1309 van 20 juni 1997 - Richtlijnen voor de toepassing van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis KBW - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen

  Het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis, kinderbijslagwet, waarvan een kopie als bijlage gaat, is op 17 mei 1997 in het Belgisch staatsblad verschenen en vervangt met ingang van 1 oktober 1997 het huidig bevoegdheidsbesluit van 12 maart 1990. Waarom een nieuw...

CO 1323 van 18 mei 2000 - KB van 1 maart 2000 tot uitvoering van Art. 42bis SWKL en tot wijziging van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis SWKL (uittreksels)

Het koninklijk besluit van 1 maart 2000 (zie bijlage 1), waarvan de bepalingen hierna toegelicht worden, verscheen in het Belgisch Staatsblad op 6 april 2000 (2de editie). Dit koninklijk besluit heeft een drievoudig onderwerp : - het instellen van de uitvoeringsmaatregelen nodig voor de toepassing...

Informatienota 1986/19: - Kinderbijslag voor de moeilijk te plaatsen werklozen, die in toepassing van art. 171bis van KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid in een beschutte werkplaats worden tewerkgesteld.

Inzake de tewerkstelling van deze moeilijk te plaatsen werklozen kan worden vastgesteld dat bepaalde beschutte werkplaatsen hen als werknemers verbonden met een arbeidscontract en onderworpen aan de sociale zekerheid aanzien, terwijl andere beschutte werkplaatsen geen sociale bijdragen betalen. In...

MO 535 van 11 maart 1994 - Kinderbijslag voor vergoede volledig werklozen - Art. 42bis van de SWKL

Deze omzendbrief heeft als doel de onderrichtingen vervat in de ministeriële omzendbrieven nr. 413 en 427 betreffende de toekenning van de kinderbijslag voor vergoede volledig werklozen samen te brengen en te actualiseren. Sommige aanpassingen zijn het gevolg van inmiddels tot stand gekomen...

25 februari 1994 - Koninklijk besluit tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen (BS 29.3.1994)

Artikel 1. De werklozen die rechthebbend zijn onder de bij dit besluit vermelde voorwaarden zijn de werklozen bedoeld in: - het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool der zeelieden ter koopvaardij; - het koninklijk besluit van 19 september 1980 betreffende het recht op...

Artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De toeslagen bedoeld in dit artikel verhogen de bedragen bedoeld in artikel 40, voor de kinderen : 1° van de begunstigde van een pensioen bedoeld in artikel 57; 2° van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de zevende maand werkloosheid; 3° van een...

Artikel 56 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt verworven door: 1° de zieke of door ongeval getroffen werknemer die een in de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid geniet, tijdens de eerste zes maanden van het...

Artikel 56novies van de Algemene kinderbijslagwet

  Zijn tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel verhoogd met de bijslagen, bepaald in artikel 42bis op kinderbijslag gerechtigd en onder de door de Koning te bepalen voorwaarden: 1° de volledige of gedeeltelijke uitkeringsgerechtigde werklozen; 2° de volledige of gedeeltelijke niet...

Pages

Top