WERKLOOSHEID (VERGOEDE) \ 6 MAANDEN

CO 1130 van 22 juni 1984 - Wijziging van Art. 48 KBW - Begin en einde van het recht op kinderbijslag - Recht op kinderbijslag van rechthebbenden met personen ten laste (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50ter uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 2. Bepalingen die in werking treden op 1 juli 1984 A. Artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit nr. 282 Luidens de artikelen 42bis en 56, § 2, G.W., wordt...

CO 1152 van 27 september 1985 - Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1. Artikel 42bis en artikel 56 § 11, G. W. (art. 23 en art. 27, 1° van de wet van 1 augustus 1985) l°) Artikel 42bis, eerste lid, G.W., wordt in die zin gewijzigd dat de hierin bedoelde gepensioneerde en werkloze van meer dan zes maand met ingang...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1251 van 20 juni 1991 - Moederschapsverzekering - Herziening van de overeenkomst met het RIZIV inzake de kennisgeving (formulier 736)

Ingevolge de programmawet van 22 december 1989 wordt een moederschapsverzekering toegekend aan de werkneemster die zich in een periode van rust bij bevalling bevinden. De overeenkomst die met het R.I.Z.I.V. bestond inzake de aflevering van de kennisgeving (formulier 736) werd herzien in funktie...

CO 1297 van 19 april 1996 - KB van 19 maart 1996 tot uitvoering van Art. 42bis SWKL

Het koninklijk besluit van 19 maart 1996, (...) waarvan de bepalingen hierna besproken worden, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1996. Dit koninklijk besluit, dat het koninklijk besluit van 14 februari 1984 opheft - en dus ook de omzendbrief met interpretaties ervan - vormt de...

CO 1323 van 18 mei 2000 - KB van 1 maart 2000 tot uitvoering van Art. 42bis SWKL en tot wijziging van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis SWKL (uittreksels)

Het koninklijk besluit van 1 maart 2000 (zie bijlage 1), waarvan de bepalingen hierna toegelicht worden, verscheen in het Belgisch Staatsblad op 6 april 2000 (2de editie). Dit koninklijk besluit heeft een drievoudig onderwerp : - het instellen van de uitvoeringsmaatregelen nodig voor de toepassing...

CO 1341 van 4 september 2002 - KB van 16 juli 2002 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 (zie kopie als bijlage)(1). Hierna vindt u de nodige inlichtingen voor de toepassing van de...

CO 1351 van 10 december 2004 - KB van 26 oktober 2004 houdende de uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 SWKL

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 houdende de uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2004. In bijlage 1 gaat een kopie van de tekst. 1. Pro memorie: het wettelijk kader De artikelen 42bis (langdurig werklozen en...

Informatienota 1987/11: - Art. 42bis G.W. - KB van 14 februari 1984. - Gevallen van onderbreking van de werkloosheid voor het bereiken of het voortduren van de werkloosheidsperiode van zes maanden.

In art. 1 van KB van 14 februari 1984 tot uitvoering van art. 42bis G.W. worden de gevallen opgesomd waarin een onderbreking van de werkloosheid geen invloed heeft inzake het bereiken of het voortduren van de werkloosheidsperiode van zes maanden die vereist is voor de toekenning van kinderbijslag...

Informatienota 1994/12: - Bepalen van de zevende maand werkloosheid wanneer de eerste twee dagen van de maand waarin de werkloosheid aanving niet vergoed werden omdat het een feestdag en daaropvolgend een zondag betrof.

De rechthebbende die op 3 mei 1993 vergoede volledige werkloze werd, omdat 1 mei (feestdag) op een zaterdag viel en 2 mei, een zondag, niet vergoed werden, zal de zevende maand vergoede werkloosheid slechts op 3 november 1993 bereiken. De MO 489 van 10 september 1990, punt III C heeft echter...

Pages

Top