WERKLOOSHEID (ONDERBREKING)

Informatienota 1987/11: - Art. 42bis G.W. - KB van 14 februari 1984. - Gevallen van onderbreking van de werkloosheid voor het bereiken of het voortduren van de werkloosheidsperiode van zes maanden.

In art. 1 van KB van 14 februari 1984 tot uitvoering van art. 42bis G.W. worden de gevallen opgesomd waarin een onderbreking van de werkloosheid geen invloed heeft inzake het bereiken of het voortduren van de werkloosheidsperiode van zes maanden die vereist is voor de toekenning van kinderbijslag...

Informatienota 1993/19: - Recht op kinderbijslag hoofdens een niet-vergoede werkloze ingeval deze geschorst wordt wegens langdurige werkloosheid. - Aanpassing van de informatienota 1992/8 van 10 april 1992.

Aangezien de kinderbijslagfondsen meer en meer geconfronteerd worden met gevallen van uitsluitingen, waarbij het niet duidelijk is welk standpunt terzake moet worden ingenomen aangaande het statuut van de "niet-vergoede werkloze" uitgesloten wegens langdurige werkloosheid voor de...

1 maart 2000 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 6.4.2000)

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder: a) "samengeordende wetten": de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; b) "aantal opeenvolgende kalenderdagen vastgesteld door de werkloosheidsreglementering" : het aantal opeenvolgende...

Artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De toeslagen bedoeld in dit artikel verhogen de bedragen bedoeld in artikel 40, voor de kinderen : 1° van de begunstigde van een pensioen bedoeld in artikel 57; 2° van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de zevende maand werkloosheid; 3° van een...
Top