WERKLOOSHEID \ HERNEMING VAN ACTIVITEIT

996/74 van 6 april 2007 - Toekenning van een sociale toeslag na het begin van een activiteit - Antwoorden op vragen gesteld over de CO 1362 van 16 februari 2007 - Statistiek werkhervatting

Vanaf 1 januari 2007 gelden nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen. De Rijksdienst heeft deze nieuwe bepalingen op 25 januari 2007 in een informatievergadering aan de kinderbijslaginstellingen toegelicht. Met de omzendbrief CO 1362 van 16 februari 2007 ontvingen de...

CO 1362 van 16 februari 2007 - Toekenning van de sociale toeslagen na het begin van een activiteit

De programmawet I van 27 december 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en de koninklijke besluiten van 11 januari 2007, respectievelijk op 9 februari 2007 en op 12 februari 2007 in het Belgisch Staatblad verschenen, bevatten nieuwe maatregelen ter bestrijding van de...

Informatienota 1990/11: - Toepassing van het KGB. nr. 228. - Inhouding van 375fr. - Informatienota 1989/10 van 31 mei 1989.

Door middel van de informatienota 1989/10 van 31 mei 1989 werd het standpunt van de Minister van Sociale Zaken meegedeeld volgens hetwelk werklozen die via een regionale tewerkstellingsdienst bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tewerkgesteld zijn (art. 171 van het KB van 20 december 1963) de...

Informatienota 1990/12: Niet-vergoede werkloosheid ingeval de werkloze een deeltijdse activiteit aanvat om aan de werkloosheid te ontsnappen en het referteloon is overschreden. Periode voor 1 april 1990.

Sommige werklozen aanvaarden een deeltijdse betrekking om aan de werkloosheid te ontsnappen en kunnen zich beroepen op de toepassing van art. 171octies van het KB van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid. Indien echter het referteloon is overschreden kunnen zij geen...

Artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De toeslagen bedoeld in dit artikel verhogen de bedragen bedoeld in artikel 40, voor de kinderen : 1° van de begunstigde van een pensioen bedoeld in artikel 57; 2° van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze bedoeld in artikel 56novies, vanaf de zevende maand werkloosheid; 3° van een...
Top