VOORTZETTING VAN HET RECHT

CO 1309 van 20 juni 1997 - Richtlijnen voor de toepassing van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis KBW - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen

  Het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis, kinderbijslagwet, waarvan een kopie als bijlage gaat, is op 17 mei 1997 in het Belgisch staatsblad verschenen en vervangt met ingang van 1 oktober 1997 het huidig bevoegdheidsbesluit van 12 maart 1990. Waarom een nieuw...

CO 1311 van 28 oktober 1997 - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen - Technische richtlijnen

De bepalingen van het nieuw bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 zijn toegelicht met CO 1309 van 20 juni 1997. Voortaan wordt bij voortzetting van het recht de betaalbevoegdheid maximaal gestabiliseerd. Dit betekent concreet dat verschillende tewerkstellingen wegens de periode waarover ze zich...

CO 1396 van 7 juli 2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het bevoegheidsbesluit van 25 april 1997

1. Situering Door de integratie van de zelfstandigen in de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) dienen de regels voor de vaststelling van de bevoegde kinderbijslaginstelling te worden aangepast. 2. Wijzigingen aan de omschrijving van de begrippen in artikel 1 van het bevoegdheidsbesluit In artikel 1...

MO 479 van 26 maart 1990 - Programmawet van 22 december 1989 - Bepaling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen (uittreksel)

(...) II. Vaststelling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen Het koninklijk besluit van 12 maart 1990 stelt de bevoegdheden van de kinderbijslaginstellingen vast bij uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende wetten. De bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen wordt...

12 juni 1989 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 30.6.1989)

I. Inleidende bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: a) "samengeordende wetten": de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; b) "instellingen": de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, de op grond van de samengeordende wetten erkende...

25 april 1997 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de Algemene kinderbijslagwet (BS 17.5.1997)

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "AKBW" : Algemene kinderbijslagwet; 2° "kinderbijslaginstellingen" : FAMIFED en de op grond van de AKBW erkende of opgerichte kinderbijslagfondsen; 3° "referentiemaand" : de maand vanaf wanneer het recht gevestigd is...

Artikel 54 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Wanneer een rechthebbende, bedoeld in artikel 51, § 1 of § 2, de voorwaarden vervult om het recht op kinderbijslag te openen tegen de bedragen van artikel 40 in de loop van een trimester, opent hij dit recht voor het resterende deel van dit trimester, evenals voor het trimester dat volgt. §2....
Top