VERZET TEGEN DE BETALING

996/81 van 25 februari 2008 - Sommendelegatie - Tegenstelbaarheid van gerechtelijke beslissingen buiten het toepassingsgebied van de kinderbijslagwetgeving

1. Probleemstelling De vormvereisten waaraan vonnissen of andere gerechtelijke beslissingen waarin het kinderbijslagfonds geen betrokken partij is, moeten voldoen opdat het fonds deze zou kunnen/moeten uitvoeren, blijven in de praktijk steeds opnieuw vragen oproepen. Meer in het bijzonder wordt de...

CO 1152 van 27 september 1985 - Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1. Artikel 42bis en artikel 56 § 11, G. W. (art. 23 en art. 27, 1° van de wet van 1 augustus 1985) l°) Artikel 42bis, eerste lid, G.W., wordt in die zin gewijzigd dat de hierin bedoelde gepensioneerde en werkloze van meer dan zes maand met ingang...

CO 1388 van 16 mei 2012 - Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 - Programmawet (I) van 29 maart 2012

Op 29 maart werden twee wetten afgekondigd die betrekking hebben op de kinderbijslagregeling voor werknemers: een wet houdende diverse bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 maart 2012 (bijlage 1) en van kracht geworden op 9 april 2012. Die wet behandelt de juridische omkadering...

CO 904 van 20 oktober 1971 - Wijzigingen door het Gerechtelijk Wetboek aangebracht in de GW (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Artikel 55 G.W. - Willige bevoegdheid van de vrederechter Het artikel 55, alinea 2, G.W. bepaalt dat het recht op kinderbijslag ten behoeve van de verlaten echtgenote afhankelijk is van de voorwaarde dat zij een aangift van verlating doet "bij de...

MO 579 van 5 maart 2003 - Programmawet (I) van 24 december 2002 (uittreksel)

Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56septies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) I. Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor het kind met een aandoening (Hoofdstuk 3 van titel II van de programmawet van 24 december 2002, B.S. van 31...

Artikel 69 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De kinderbijslag en het kraamgeld worden betaald aan de moeder. In geval van volle adoptie van het kind door twee personen van hetzelfde geslacht of in geval van volle adoptie door één persoon van het kind of het adoptiefkind van zijn echtgenoot of samenwonende van hetzelfde geslacht of in...
Top