VERVANGINGSINKOMENS

CO 1130 van 22 juni 1984 - Wijziging van Art. 48 KBW - Begin en einde van het recht op kinderbijslag - Recht op kinderbijslag van rechthebbenden met personen ten laste (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50ter uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 2. Bepalingen die in werking treden op 1 juli 1984 A. Artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit nr. 282 Luidens de artikelen 42bis en 56, § 2, G.W., wordt...

CO 1156 van 20 december 1985 - Art. 56octies van SWKL - De onderbreking van de beroepsloopbaan

Van 1 januari 1985 af werd een artikel 56octies in de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers ingevoegd. Voor de toepassing gelden de hierna volgende onderrichtingen. 1. HET K.B. VAN 25 JANUARI 1985 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN ONDERBREKINGSUITKERINGEN. (Staatsblad van...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1218 van 21 september 1989 - KB van 22 juni 1989 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2, SWKL

  Het koninklijk besluit van 12 april 1984 bepaalt de voorwaarden waaronder de arbeidsongeschikte gerechtigde, bedoeld in artikel 56, § 2, G.W., de pensioengerechtigde en de uitkeringsgerechtigde volledige werkloze vanaf de zevende maand werkloosheid, recht hebben op de verhoogde kinderbijslag. Zo...

CO 1289 van 29 september 1995 - KB van 6 april 1995 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, § 2 SWKL en KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, § 6 SWKL (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 62 uit Kinderbijslagwet werknemers 12 augustus 1985 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 21.8.1985)...

CO 1334 van 9 oktober 2001 - KB van 19 juli 2001 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art.56 §2 KBW

  Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56 § 2 KBW (kopie hierbij) is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 augustus 2001. 1. Nieuw in het kader van het recht op de sociale toeslagen: de...

Informatienota 1986/25: - Rechthebbenden met personen ten laste. - Begrip "vervangingsinkomens". - Schadevergoeding wegens verbreking van de arbeidsovereenkomst. - KB 282 van 31 maart 1984.

Art. 57, §1, 3° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering verbiedt uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid toe te kennen voor de periode waarvoor aanspraak kan gemaakt worden op een schadevergoeding wegens...

Informatienota 1987/19: - Rechthebbenden met personen ten laste. - Begrip vervangingsinkomen. - Vakantiegeld.

De vraag die zich stelt betreft de interpretatie van het begrip " vervangingsinkomens", bepaald in art. 3 van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van de art. 42bis en art. 56, 2 G.W., en toegelicht in de CO 1130 van 22 juni 1984, CO 1130ter van 20 februari 1985 en CO 1130ter - Addenda van 24 mei...

Informatienota 1987/31: - Rechthebbende met personen ten laste. - Begrip vervangingsinkomen. - Vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers.

In de informatienota 1987/19 is bepaald wat er onder vakantiegeld wordt verstaan onder verwijzing naar: de bepalingen van art. 126 van KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. en naar art. 57, §1, 2° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van...

Informatienota 1988/12: - Art. 42bis. - Vervangingsinkomsten. - Pensioen ingevolge vreemde wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voor de toepassing van art. 42bis G.W. inzake kinderbijslag voor werknemers, wordt met name onder "vervangingsinkomsten" verstaan: de pensioenen die krachtens Belgische of vreemde wettelijke of reglementaire bepalingen worden verleend (art. 3 van KB van 14 februari 1984). Tal van gepensioneerden...

Pages

Top