VERLATEN ECHTGENOOT

CO 1152 van 27 september 1985 - Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1. Artikel 42bis en artikel 56 § 11, G. W. (art. 23 en art. 27, 1° van de wet van 1 augustus 1985) l°) Artikel 42bis, eerste lid, G.W., wordt in die zin gewijzigd dat de hierin bedoelde gepensioneerde en werkloze van meer dan zes maand met ingang...

CO 832 van 22 mei 1968 - Toepassing van KB 7 van 18 april 1967, KB 30 van 29 juni 1967 en KB 68 van 10 november 1967 (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers In onze omzendbrief nr. 808 van 20 juli 1967 hebben wij de voorwaarden opgesomd waaraan de verlaten ecthgenote moet voldoen. Uit onze richtlijnen vloeit voort dat men onder verlating moet verstaan het feit dat de echtgenoot1 het gezin verlaat. Men zal...

CO 904 van 20 oktober 1971 - Wijzigingen door het Gerechtelijk Wetboek aangebracht in de GW (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Artikel 55 G.W. - Willige bevoegdheid van de vrederechter Het artikel 55, alinea 2, G.W. bepaalt dat het recht op kinderbijslag ten behoeve van de verlaten echtgenote afhankelijk is van de voorwaarde dat zij een aangift van verlating doet "bij de...

MO 447 van 24 november 1986 - Art. 55, 56, 56bis, 56quater en 57 van de SWKL - Gemengde loopbaan werknemer en zelfstandige

De artikelen 55, vierde lid, 56, § 1, eerste lid, 3°, 56, § 2, eerste lid, 4°, 56bis, § 1, 56quater, eerste lid en 57, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bepalen dat, voor de toekenning van de kinderbijslag, de echtgenoot die zijn echtgenoot...

Artikel 55 van de Algemene kinderbijslagwet

De echtgenoot of echtgenote die verlaten wordt door zijn vrouw of door haar man en die, tengevolge van die verlating, geen recht meer heeft op kinderbijslag behoudt niettemin dit recht voor: a) de kinderen die hij of zij opvoedt en die deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de verlating; b...
Top