VERGOEDINGSPENSIOEN

15 maart 1954 - Wet betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (BS 02.04.1954) - uittreksels

(.....) Art. 6. § 4. De kinderen van invaliden wier vergoedbare invaliditeit op grond van deze wet 100 pct. bereikt, ontvangen vergoedingen gelijk aan de gezinsbijslag verschuldigd aan de kinderen van de werkonbekwame arbeiders bedoeld in artikel 56, § 2, van de gecoördineerde wetten betreffende de...

6 augustus 1962 - Wet waarbij de toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de republiek Kongo (Leopoldstad), van Ruanda en van Burundi (BS 30.08.1962) - uittreksels

Artikel 1. Deze wet is uitsluitend van toepassing op de gevolgen van schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan, tussen 1 juli 1960 en de data die door de Koning zullen worden vastgesteld, op de grondgebieden van de Republiek Kongo (Leopoldstad), van Ruanda en van Burundi. Art. 2. Het voordeel...

6 juli 1964 - Wet waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940 - 1945 en hun rechthebbenden wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van Kongo (Leopoldstad), van Rwanda en van Burundi (BS 25.07.1964) - uittreksels

Artikel 1. Deze wet heeft tot doel de schade te herstellen die als gevolg van de in artikel 4 bedoelde feiten op het grondgebied van Congo (Leopoldstad), Rwanda en Burundi is toegebracht tussen 1 juli 1960 en de door de Koning te bepalen data. Art. 2. Het bepaalde bij de wet van 15 maart 1954...

9 maart 1953 - Wet houdende sommige aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlenging van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor de militaire invaliden van vredestijd (BS 22.03.1953) - uittreksel

Art. 4. § 1. Op de schadelijke feiten die zich in vredestijd na 25 augustus 1947 hebben voorgedaan, zijn van toepassing de wetsbepalingen inzake vergoedingspensioenen, welke voor de invaliden van de oorlog 1940-1945 gelden. (...)
Top