SOCIALE ZEKERHEID \ VERZEKERINGSPLICHT

CO 1112 van 11 juli 1983 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van GW (Art. 47, Art. 62 §3 en §4, en Art. 63 GW) - Beroep bij de arbeidsrechtbank - Betekenis van de vonnissen - Interpretatie (uittreksels)

Artikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 117 uit Kinderbijslagwet werknemers Overeenkomstig artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek kan bij de arbeidsrechtbank beroep worden ingesteld tegen de beslissing die een kinderbijslaginstelling genomen heeft op grond van een door een...

CO 1165 van 16 juli 1986 - KB 410 van 18 april 1986 tot wijziging van de wet van 11 juli 1973 tot verbetering van de toestand van de bezoldigde moeder die tijdelijk ophoudt onderworpen te zijn aan de maatschappelijke zekerheid in sommige regelingen van de maatschappelijke zekerheid - Aanpassing van CO 956 van 13 februari 1974

  Het koninklijk besluit nr. 410 van 18 april 1986 heeft sinds 16 mei 1986 wijzigingen aangebracht aan de wet van 11 juli 1973 tot verbetering van de toestand van de bezoldigde moeder die tijdelijk ophoudt onderworpen te zijn aan de maatschappelijke zekerheid in sommige regelingen van de...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

10 maart 1964 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een mindervalide kind moet voldoen om de kinderbijslag te genieten bij toepassing van artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers (BS 20.3.1964)

Opgeheven vanaf 1.12.1987 - K.B. van 12.11.1987, art. 6 (B.S. 21.11.1987). ----------------Dit besluit is enkel nog van toepassing voor de gehandicapte kinderen die reeds tenminste eenentwintig jaar oud zijn vóór 1.7.1987. ----------------Artikel 1. De minder-valide kinderen bedoeld bij artikel 47...

Artikel 1/1 van de Algemene kinderbijslagwet

Is onderworpen aan deze wet : 1° ieder die gevestigd is in België of verbonden aan een in België gevestigde exploitatiezetel en personeel tewerkstelt krachtens een arbeidsovereenkomst; 2° ieder die in België een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefent en die is aangesloten bij een sociale...

Artikel 15 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 18 en van artikel 32 is iedere aan de wet onderworpen werkgever er toe gehouden deel uit te maken, 't zij van een door de regering toegelaten vrij kinderbijslagfonds, 't zij van een krachtens artikel 31 bij koninklijk besluit gevestigde bijzonder...

Artikel 2 van de Algemene kinderbijslagwet

Voor de toepassing van artikel 1/1, 1° dient te worden verstaan als persoon die personeel tewerkstelt krachtens een arbeidsovereenkomst: 1° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van de sociale zekerheid voor werknemers; 2° (opgeheven) 3° de werkgever die onderworpen is aan de regeling van...

Artikel 3 van de Algemene kinderbijslagwet

Zijn voor het geheel van hun personeel aan deze wet onderworpen: 1° de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten; 2° de openbare instellingen, waaronder begrepen zijn de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van...

Artikel 51 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen, bepaald in artikel 40: 1° de persoon die tewerkgesteld is in België door een werkgever bedoeld in de artikelen 1 tot 4; 2° de persoon die tewerkgesteld wordt in het buitenland door een werkgever, bedoeld in de artikelen 1 tot 4, maar die,...
Top