RSZPPO (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEDEN)

997/73bis van 26 oktober 2011 - Beheer van de aangiften van de werkgevers van onderwijs - Mechanismen voor het automatisch onderzoek naar het recht, de integratie en de regularisatie van de betalingen

Sinds 1 oktober 2008 worden de onmiddellijke aangiften van tewerkstelling (DIMONAPPO) en de kwartaalaangiften (DMFAPPO) van de werkgevers die onder de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) vallen op dezelfde wijze beheerd als die van de werkgevers die onder...

CO 1324 van 22 september 2000 - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (uittreksels)

1. Fundamentele bepalingen in verband met de vestiging van het recht op kinderbijslag 1.1. Wijziging van artikel 60 KBW (Hoofdstuk III, Titel V van de wet) 1.1.1. Herinnering Artikel 60, § 1 KBW voorziet in het algemene beginsel volgens welk, behoudens toepassing van internationale overeenkomsten...

CO 944 van 27 september 1973 - Terugvordering van de door het bijzonder kinderbijslagfonds voor de gemeenten ten onrechte uitbetaalde buitenwettelijke kinderbijslag - Terugvordering van de boeten

De vraag werd gesteld of de bijkomende kinderbijslag ("supplement Rijk"), die het Bijzonder kinderbijslagfonds voor de gemeenten1 bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 toekent, door de kinderbijslagfondsen of door de Rijksdienst mag worden teruggevorderd wanneer een niet-...

MO 504 van 20 november 1991 - Betaling van de kinderbijslag aan de mandatarissen van de bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aangesloten besturen

Ik heb de eer u ter kennis te brengen dat ik, op voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, beslist heb de aanwending van het Reservefonds van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en...

1 september 1969 - Koninklijk besluit tot inrichting van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (BS 19.9.1969)

Artikel 1. De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, heeft zijn zetel in de Brusselse agglomeratie. Hij mag, met de toelating van de Minister die de Sociale Voorzorg...

3 juli 1975 - Koninklijk besluit waarbij de provinciën worden aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (BS 8.7.1975)

Artikel 1. Met ingang van 1 oktober 1975 worden de provinciën aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. (1) (...) --------------(1) Aldus gewijzigd door het K.B. van 23.10.1989, art. 12 (B.S. 23.11.1989), dat uitwerking had vanaf 1....

Artikel 18 van de Algemene kinderbijslagwet

Onverminderd de bepalingen van artikel 101, sluiten de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten zich bij geen enkel kinderbijslagfonds aan, maar verlenen rechtstreeks aan hun personeel de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie bij deze wet voorzien of krachtens deze verplicht gemaakt. Het...

Artikel 32 van de Algemene kinderbijslagwet

De Koning richt een bijzonder kinderbijslagfonds op waarbij van rechtswege zijn aangesloten: 1° de gemeenten; 2° de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten; 3° de verenigingen van gemeenten; 4° de agglomeraties en de federaties van gemeenten; 5° de openbare instellingen die afhangen van...

Artikel 32bis van de Algemene kinderbijslagwet

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten neemt te zijnen laste de kosten van de medische onderzoeken uitgevoerd te zijnen behoeve met toepassing van de artikelen 47 en 63 en de daaraan verbonden administratiekosten.

Pages

Top