Error message

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Try again in DatabaseConnection->__construct() (line 321 of /opt/src/includes/database/database.inc).

RKW (RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS)

Artikel 1 van de Algemene kinderbijslagwet

Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder : 1° "werknemer" : de persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst; 2° "zelfstandige" : de zelfstandige, de helper of de medewerkende echtgenoot in de zin van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van...

Artikel 114 van de Algemene kinderbijslagwet

In elk geval mag FAMIFED de ontoereikendheid van de door hem tijdens een boekjaar ontvangen gelden verhelpen door middel van voor andere boekjaren geldende ontvangsten.

Artikel 175/7 van de Algemene kinderbijslagwet

De reglementaire bepalingen genomen in uitvoering en toepassing van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, waarin wordt verwezen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers of naar een van de afkortingen van die benaming, worden...

Artikel 3bis van de Wet gewaarborgde gezinsbijslag

Wanneer de voorwaarden bepaald in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, 1°, tweede en vierde lid vervuld zijn maar nog niet is vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, eerste lid, 2°, en in artikel 3, betaalt de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers bij wijze van...

Artikel 5 van de Wet gewaarborgde gezinsbijslag

De in deze wet bedoelde gezinsbijslag wordt verleend ten laste van en uitbetaald door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. Wet in extenso

Artikel 91/1 van de Algemene kinderbijslagwet

De erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen laten ten onrechte betaalde gezinsbijslag ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid ingesteld door de wet houdende sociale bepalingen van 30 maart 1994, in de volgende gevallen : 1° wanneer afgezien wordt...

Artikel 91/2 van de Algemene kinderbijslagwet

FAMIFED legt de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde gezinsbijslag aanrekenden ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid : 1° wanneer die moest aangerekend worden ten laste van...
Top