RESERVEFONDS

CO 1039 van 25 mei 1977 - Toelage voor administratiekosten - Art. 93 GW - Aansluitingspremies

Sommige kinderbijslagfondsen betalen bij de aansluiting van leden een aansluitingspremie uit bij een gewone aansluiting ingevolge een eerste tewerkstelling of bij een aansluiting van een lid overkomend van een ander kinderbijslagfonds. De Rijksdienst heeft besloten voortaan de uitgaven die...

CO 1169 van 14 november 1986 - Ten laste leggen van het reservefonds van het niet recupereerbaar gedeelte van de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag over de periode 1 april 1985 tot de laatste verrichte betaling, ingevolge de schrapping van Art. 6 uit de bijlage 5 van de EEG - Verordening 574/72

  Met bijlage nummer 28 bij de C.O. 949 hebben wij U medegedeeld dat artikel 6 van het Belgisch-Nederlands Akkoord per 1 april 1985 geschrapt werd uit de bijlage 5 van de Verordening nummer 574/72/EEG. Bijlage nr. 29 had ten doel U eraan te herinneren dat bij toepassing van artikel 76 van...

CO 1184 van 31 juli 1987 - Art. 119bis GW, gewijzigd bij KB 534 - KB van 26 juni 1987 tot uitvoering van Art. 119bis GW

Het koninklijk besluit nr. 534 (B.S. 16 april 1987) heeft, bij artikel 24, het artikel 119bis gewijzigd. Dit nieuwe artikel 119bis en het koninklijk besluit van 26 juni 1987 (B.S. 10 juli 1987) tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor...

CO 1242 van 17 januari 1991 - Ten laste leggen van het reservefonds van de wezenbijslag welke naar aanleiding van de schrapping van Art. 6, 4e lid van het Belgisch-Nederlands akkoord van 7 februari 1964 ten onrechte werd betaald aan weduwen die in Nederland wonen

  (...) De schrapping uit de bijlage 5 van de Verordening (E.E.G.) nr. 574/72 van het artikel 6 van het Belgisch-Nederlands Akkoord van 7 februari 1964 inzake kinderbijslag en kraamgeld brengt mee dat vanaf 1 april 1985 de volledige E.E.G-Reglementering inzake kinderbijslag van toepassing is. Tot...

CO 1279 van 18 augustus 1994 - Toekenning van gezinsbijslag voor 1994 uit het reservefonds van de kinderbijslag en het kraamgeld ten behoeve van sommige categorieën van rechthebbenden die niet beoogd zijn bij SWKL

  Gevolggevend aan het door het Beheerscomité van de Rijksdienst geformuleerde voorstel nr. 138, heeft de Minister van Sociale Zaken er zijn instemming mede betuigd om, in 1994, de kinderbijslag en het kraamgeld aan de hierna volgende categorieën van rechthebbenden toe te kennen: Werkloze...

CO 1299 van 19 september 1996 - Kinderbijslag voor verdwenen kinderen

De aandacht van de Rijksdienst is gevestigd op de pijnlijke situatie van gezinnen waarvan een kind verdwenen is en waarvoor de betaling van de kinderbijslag wettelijk is opgeschort. De Minister van Sociale Zaken heeft de Rijksdienst gemachtigd om aan de betrokken gezinnen die onder de nationale...

CO 1300 van 30 september 1996 - Toekenning van kinderbijslag voor de jaren 1995 en 1996 ten laste van het reservefonds van de Rijksdienst voor bepaalde categorieën van rechthebbenden, niet bedoeld door de GW betreffende de kinderbijslag voor werknemers

  Gevolg gevend aan de voorstellen nr. 141, 142 en 143, geformuleerd door het Beheerscomité van de Rijksdienst, hechtte de Minister van Sociale Zaken haar goedkeuring aan de toekenning van kinderbijslag en kraamgeld voor de volgende categorieën van rechthebbenden en dit aan de hierna opgesomde...

CO 1319 van 18 maart 1999 - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

1. Wijziging van artikel 52 GW, van toepassing vanaf 6 februari 1999 : in België opgevoede kinderen (art. 17 van de wet) - Het nieuwe artikel 52, 1e lid GW bepaalt dat geen kinderbijslag uitgekeerd wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden ofonderwijs volgen. - Die precisering is...

CO 1320 van 12 augustus 1999 - Onderrichtingen met betrekking tot de aanwending van de door de Rijksdienst aan de kinderbijslagfondsen gestorte gelden en de beleggingen van de reserves van de kinderbijslagfondsen - Uitvoering van de bepalingen van Art. 170bis, 2e en 3e lid KBW

  Met zijn brieven van 31 augustus 1998, 15 april 1999 en 30 juli 1999 heeft de Minister van Financiën, in uitvoering van artikel 170bis SWKL, de nieuwe regels bepaald Voor de belegging van de beschikbare gelden en tegoeden. Tevens heeft hij de Rijksdienst gemachtigd om de gelden ook rechtstreeks...

CO 1321 van 21 oktober 1999 - Toelage voor administratiekosten van de kinderbijslagfondsen - Definitie van de parameters en andere tussenkomsten van de Rijksdienst

Het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen herziet grondig de wijze van betoelaging van de kinderbijslagfondsen vanaf 1 januari 1999. De betoelaging omvat vier luiken : 1. Een systematische toelage...

Pages

Top