RECHTHEBBENDE \ PERSO(O)N(EN) TEN LASTE

CO 1130 van 22 juni 1984 - Wijziging van Art. 48 KBW - Begin en einde van het recht op kinderbijslag - Recht op kinderbijslag van rechthebbenden met personen ten laste (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50ter uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 2. Bepalingen die in werking treden op 1 juli 1984 A. Artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit nr. 282 Luidens de artikelen 42bis en 56, § 2, G.W., wordt...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1218 van 21 september 1989 - KB van 22 juni 1989 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2, SWKL

  Het koninklijk besluit van 12 april 1984 bepaalt de voorwaarden waaronder de arbeidsongeschikte gerechtigde, bedoeld in artikel 56, § 2, G.W., de pensioengerechtigde en de uitkeringsgerechtigde volledige werkloze vanaf de zevende maand werkloosheid, recht hebben op de verhoogde kinderbijslag. Zo...

CO 1219 van 20 december 1989 - Recht op kinderbijslag voor rechthebbenden met personen ten laste - Begrip beroepsactiviteit - Medehelpende echtgenoot

Volgens de artikelen 42bis en 56 § 2 G.W. kan het verhoogd tarief worden toegekend wanneer de rechthebbende de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste bezit. Een omschrijving van deze hoedanigheid wordt gegeven door het koninklijk besluit van 12 april 1984 ter uitvoering van de...

CO 1223 van 19 januari 1990 - KB van 22 juni 1989 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56 §2 SWKL

Ter aanvulling van omzendbrief 1218 d.d. 21 september 1989 van de Rijksdienst, vindt U hierna de regels voor de toepassing van het bepaalde in bovenvermeld koninklijk besluit. De aan oudere werklozen verleende anciënniteitstoeslag maakt een integrerend deel uit van de werkloosheidsuitkeringen en de...

CO 1241 van 17 januari 1991 - KB van 16 november 1990 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 SWKL (uittreksel)

  Het koninklijk besluit van 12 april 1984 bepaalt de voorwaarden waaronder de arbeidsongeschikte gerechtigde, bedoeld in artikel 56, § 2, G.W., de pensioengerechtigde en de uitkeringsgerechtigde volledige werkloze vanaf de zevende maand werkloosheid, recht hebben op de verhoogde kinderbijslag. Zo...

CO 1251 van 20 juni 1991 - Moederschapsverzekering - Herziening van de overeenkomst met het RIZIV inzake de kennisgeving (formulier 736)

Ingevolge de programmawet van 22 december 1989 wordt een moederschapsverzekering toegekend aan de werkneemster die zich in een periode van rust bij bevalling bevinden. De overeenkomst die met het R.I.Z.I.V. bestond inzake de aflevering van de kennisgeving (formulier 736) werd herzien in funktie...

CO 1252 van 18 juli 1991 - Wet van 29 december 1990, BS 9 januari 1991, Wet van 4 april 1991, BS 22 juni 1991, KB van 4 april 1991, BS 5 juli 1991 en KB van 3 mei 1991, BS 3 juli 1991 (uittreksels)

  Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)   Diverse bepalingen - Het recht op kinderbijslag tegen het gewone tarief, van een werkneemster met bevallingsrust die een bevallingsuitkering trekt (cf. M.O. 48) van 5 juni 1990), is voortaan expliciet bepaald in artikel 56, § 1, 1° GW. De...

CO 1255 van 25 november 1991 - Hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste - Verruiming bij gering inkomen uit beroepsactiviteit - KB van 7 mei 1991 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 GW

Het koninklijk besluit van 7 mei 1991 wijzigt de voorwaarden waaraan de gepensioneerde, invalide en langdurig werkloze moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de verhoogde kinderbijslag. Meer bepaald wordt de notie "rechthebbende met personen ten laste" versoepeld, door het toelaten of het...

CO 1257 van 24 februari 1992 - Toegelaten vervangingsinkomen - Verhoging van het maandelijks maximumbedrag - KB van 25 november 1991 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 GW (uittreksel)

  Het in rand vermelde koninklijk besluit van 25 november 1991 wijzigt één der voorwaarden waaraan de gepensioneerde, invalide en langdurig werkloze moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de verhoogde kinderbijslag, meer bepaald de voorwaarde m.b.t. het toegelaten vervangingsinkomen. Dit...

Pages

Top