RECHTHEBBENDE \ GENEUTRALISEERDE TEWERKSTELLINGSSITUATIE

CO 1309 van 20 juni 1997 - Richtlijnen voor de toepassing van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis KBW - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen

  Het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis, kinderbijslagwet, waarvan een kopie als bijlage gaat, is op 17 mei 1997 in het Belgisch staatsblad verschenen en vervangt met ingang van 1 oktober 1997 het huidig bevoegdheidsbesluit van 12 maart 1990. Waarom een nieuw...

CO 1311 van 28 oktober 1997 - Vaststelling van de instelling die bevoegd is om de gezinsbijslag te betalen - Technische richtlijnen

De bepalingen van het nieuw bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 zijn toegelicht met CO 1309 van 20 juni 1997. Voortaan wordt bij voortzetting van het recht de betaalbevoegdheid maximaal gestabiliseerd. Dit betekent concreet dat verschillende tewerkstellingen wegens de periode waarover ze zich...

25 april 1997 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de Algemene kinderbijslagwet (BS 17.5.1997)

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "AKBW" : Algemene kinderbijslagwet; 2° "kinderbijslaginstellingen" : FAMIFED en de op grond van de AKBW erkende of opgerichte kinderbijslagfondsen; 3° "referentiemaand" : de maand vanaf wanneer het recht gevestigd is...
Top