RECHTHEBBENDE

996/21 van 19 november 2001 - Rechthebbende met personen ten laste - Notie samenwonen

Luidens artikel 1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 S.W.K.L. wordt om als rechthebbende met personen ten laste te worden beschouwd, vereist dat die rechthebbende samenwoont met één of meer kinderen waarvoor hij een recht doet...

997/77 van 31 augustus 2012 - Gebruikersgids van het bericht DMFA/PPO van de rechthebbende - Actualisatie naar aanleiding van het project CAPELO

Het project CAPELO (Carrière Publique Electronique - Elektronische Loopbaan Overheid) uitgevoerd door de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) heeft als doel het aanleggen van een gegevensbank van de loopbanen van de overheidssector (in productie vanaf 1 januari 2011). Om deze gegevensbank...

CO 1108 van 30 augustus 1983 - KB 122 van 30 december 1982 tot wijziging van SWKL - KB 131 van 30 december 1982 houdende herverdeling van de kinderbijslag in de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

! 1 Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50bis uit Kinderbijslagwet werknemers TWEEDE DEEL I. BEPALING VAN HET BEDRAG VAN DE KINDERBIJSLAG, VERSCHULDIGD VOOR VERSCHEIDENE KINDEREN (artikelen 1, 2, 4, 5 en 15) De berekening verschilt naargelang het gaat om een geval van één...

CO 1117 van 8 december 1983 - KB 207 van 13 september 1983 tot wijziging van SWKL (uittreksels)

Artikel 45 uit Kinderbijslagwet werknemers1 (...) II. BEPALINGEN WELKE VAN KRACHT WORDEN OP 1 APRIL 1983 - Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 207 voert opnieuw een artikel 45 G.W. in. Dit artikel heeft tot doel het bedrag van de gezinsbijslag te bepalen verschuldigd voor verschillende wezen...

CO 1138 van 29 november 1984 - Gevolgen van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, ten aanzien van het recht op kinderbijslag - Toepassing van KB van 13 augustus 1984 tot uitvoering van Art. 45 van de herstelwet van 31 juli 1984 (uittreksels)

Artikel 62 uit Kinderbijslagwet werknemers 12 augustus 1985 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend voor het kind dat onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht (BS 21.8.1985) (...) I. Nieuwe wet betreffende de leerplicht De wet van 29 juni 1983...

CO 1250 van 20 juni 1991 - Referentiemaand - Samenloop van een subsidiair recht met een prioritair recht ontleend aan eenzelfde rechthebbende - Bevoegdheid van de kinderbijslaginstelling

Met de omzendbrief van de Rijksdienst C.O. 1225 van 26 maart 1990, hoofdstuk II, zijn u onderrichtingen verstrekt omtrent de toepassing van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 houdende uitvoering van artikel 71, § 1bis van de gecoördineerde wetten inzake kinderbijslag voor werknemers. Punt II...

CO 1324 van 22 september 2000 - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (uittreksels)

1. Fundamentele bepalingen in verband met de vestiging van het recht op kinderbijslag 1.1. Wijziging van artikel 60 KBW (Hoofdstuk III, Titel V van de wet) 1.1.1. Herinnering Artikel 60, § 1 KBW voorziet in het algemene beginsel volgens welk, behoudens toepassing van internationale overeenkomsten...

CO 1343 van 9 april 2003 - KB van 24 februari 2003 tot wijziging van KB van 25 april 1997 tot uitvoering van Art. 71, §1bis KBW

  Het koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1 bis KBW is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2003. Deze omzendbrief behandelt in het kort de regels vervat in dat besluit, die een aantal...

Informatienota 1985/6: - Toestand van de werknemers tewerkgesteld aan het plukken van fruit en hop ten aanzien van de sociale zekerheid en de kinderbijslagregeling voor werknemers.

Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft op 6 november 1984, i.v.m. voormelde aangelegenheid aan de heer Minister van Sociale Zaken een voorstel geformuleerd. Voor uw informatie vindt U hierbij het bedoeld voorstel alsook het antwoord erop van de heer Minister.

Informatienota 1986/31: - Rechthebbende met personen ten laste (KB van 12 april 1984 tot uitvoering van de art. 42bis en 56, §2 G.W. - CO 1130 van 22 juni 1984). Art. 48, 5° lid. - Gebeurtenis die aanleiding geeft in de loop van een maand tot de toekenning van een hoger of lager bedrag. - CO 1130bis van 6 september 1984.

I. Principe: De wijziging van rechthebbende in de loop van een maand is een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot de toekenning van een hoger of lager bedrag, waardoor het recht op dit hoger of lager bedrag ontstaat de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de gebeurtenis plaats...

Pages

Top