RECHTGEVEND KIND \ INKOMENSGRENS

996/72 van 8 januari 2007 - Ontwerp van KB tot wijziging van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van Art. 62, §5 KBW

Diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 worden momenteel gewijzigd, voornamelijk met het oog op een grotere samenhang tussen de geest van de wet en de toepassing ervan en op een grotere overeenstemming van de werkloosheids- en de kinderbijslag¬reglementering. De nieuwe...

CO 1288 van 22 juni 1995 - KB van 15 maart 1995 houdende aanpassing van de toegelaten inkomensgrenzen ter uitvoering van Art. 62, §1, §2, §4 en §6 GW

  Het eerder vermelde koninklijk besluit van 15 maart 1995 verscheen in het Belgische Staatsblad op 9 juni 1995 (...). Dit koninklijk besluit wijzigt de bepalingen van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikels 62 §§ 1, 2,4 en 6 G.W. die betrekking hebben op de hoogste toegelaten...

Informatienota 1992/6: - Toekennen van maaltijdcheques. - Weerslag op het recht van rechtgevende jongeren van wie het loon een maximumbedrag niet mag overschrijden.

Volgens de huidige wettelijke regeling mogen leerlingen, studerenden die een betaalde, voor het behalen van een diploma vereiste stage doorlopen, jonge werkzoekenden en schoolplichtige jongeren ouder dan 16 jaar, willen ze verder recht op kinderbijslag verkrijgen, geen loon ontvangen boven een...
Top