RECHTGEVEND KIND (GEHANDICAPT)

996/35 van 15 april 2003 - Toepassing van MO 580 - KB tot uitvoering van de Art. 47, Art. 56septies en Art. 63 van de SWKL

MO 580 van 26 maart 2003 stelt de nieuwe formulieren voor die te gebruiken zijn in het kader van de toepassing van voormeld koninklijk besluit en zorgt tegelijkertijd voor hun verspreiding. Ter begeleiding van de nieuwe fonnulieren werden twee briefmodellen opgesteld bestemd voor de betrokken...

999/128bis van 26 april 2005 - Formulier P20com - Recht op kinderbijslag gedurende de wachttijd als werkzoekende schoolverlater - Opleidingsvormen III en IV van het buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 1 van het KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5 Kinderbijslagwet bepaalt dat de kinderbijslag wordt toegekend gedurende 270 of 180 kalenderdagen naargelang de leeftijd op de datum van inschrijving als werkzoekende, ten behoeve van het kind dat studies heeft beëindigd...

CO 951 van 27 december 1973 - Samenwerking tussen kinderbijslagfondsen en ziekenfondsen - Aangifte van de gevallen van mindervalide kinderen

Met de omzendbrief C.O. 745 van 18 september 1964, aangevuld door de omzendbrieven C.O. 573 - 779 van 845 van 14 december 1964, 2 september 1965 en 19 december 1968, heeft de Rijksdienst aan de fondsen de onderrichtingen verstrekt met betrekking tot de aangiften aan de ziekenfondsen te verstrekken...

Informatienota 1988/1: - Art. 47 G.W. - Activiteit die aanleiding geeft tot verzekeringsplicht t.a.v. een sociale zekerheidsregeling. - Vergoeding voor contractbreuk.

Het voorgelegde geval betreft een rechtgevend kind dat voor 70% gehandicapt is en dat na van 1 juli 1985 tot 31 januari 1987 een activiteit te hebben uitgeoefend als werknemer, ontslagen wordt en van 1 augustus 1987 af een werkloosheidsuitkering trekt. De gestelde vraag betreft de periode tussen de...
Top