PLAATSING VAN EEN KIND \ INSTELLING

996/71 van 12 februari 2007 - Betalingen aan het Fonds Jongerenwelzijn

De diensten van de Vlaamse Gemeenschap delen aan de Rijksdienst het volgende mee: Op 01/01/2007 gaat het Fonds Jongerenwelzijn officieel van start. Het Fonds Jongerenwelzijn neemt vanaf 01/01/2007 de rechten en de plichten over van zowel het fonds bijzondere "jeugdbijstand als van de Vlaamse...

999/152 van 29 juni 2009 - D228P - Pleegplaatsingen in een gezin ten laste van het fonds "Jongerenwelzijn"

Overeenkomstig het artikel 51, derde lid 7° Kinderbijslagwet is de werknemer gerechtigd op kinderbijslag voor de van het gezin deel uitmakende kinderen die hem zijn toevertrouwd ingevolge een plaatsingsmaatregel door bemiddeling van of ten laste van een openbare overheid. Ingevolge diverse...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1228 van 19 april 1990 - Toepassing van Art. 42 en Art. 70bis GW - Bepalen van de rang van een kind - Geplaatste kinderen (uittreksel)

  Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 70bis uit Kinderbijslagwet werknemers     Deze omzendbrief vult de richtlijnen aan die in omzendbrief 1225 d.d. 26 maart 1990 zijn verstrekt met betrekking tot de toepassing van de programmawet van 22 december 1989.   Artikel 42 GW dat de regels...

CO 1252 van 18 juli 1991 - Wet van 29 december 1990, BS 9 januari 1991, Wet van 4 april 1991, BS 22 juni 1991, KB van 4 april 1991, BS 5 juli 1991 en KB van 3 mei 1991, BS 3 juli 1991 (uittreksels)

  Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)   Diverse bepalingen - Het recht op kinderbijslag tegen het gewone tarief, van een werkneemster met bevallingsrust die een bevallingsuitkering trekt (cf. M.O. 48) van 5 juni 1990), is voortaan expliciet bepaald in artikel 56, § 1, 1° GW. De...

CO 1306 van 20 juni 1997 - KB van 21 april 1997 houdende sommige bepalingen betreffende de gezinsbijslag ter uitvoering van Art. 21 van Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soc. zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (uittreksels)

  Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)     2.1. Groepering van de rechtgevende kinderen (artikel 1)   Het huidige artikel 42GW, dat aanleiding geeft tot uiteenlopende interpretaties, wordt vervangen door een bepaling die de nieuwe grondregels bevat voor de groepering van de...

CO 1307 van 20 juni 1997 - De toekenning van de kinderbijslag in geval van scheiding van de ouders en in geval van co-ouderschap in het bijzonder (Art. 7, Art. 8 en Art. 9 KB van 21 april 1997)

Hoofstabel Deel 1: De gevolgen van co-ouderschap op de toekenning van de kinderbijslag 1. Begrippenkader 2. Situatie vóór 3 juni 1995 3. Situatie vanaf 3 juni 1995 4. Praktische richtlijnen en gevolgen (nieuw) 5. Voorbeelden Deel 2 : De gevolgen van de aanwijzing van de bijslagtrekkende door een...

Informatienota 1986/42: - Art. 42, art. 47bis, art. 56bis, art. 50bis, art. 50ter en 70bis G.W. - Rang van wezen in geval van plaatsing van een van hen.

Men legt ons het geval voor van drie wezen die rechtgevend zijn op kinderbijslag. Een van de kinderen, kind X, is volledig ongeschikt en geplaatst in de zin van art. 70, een ander kind Y, is eveneens volledig ongeschikt maar wordt door de moeder grootgebracht en een derde kind Z, wordt eveneens...

Informatienota 1986/44: - Inhouding op de kinderbijslag. - Geplaatste wezen die recht geven op de gewone bedragen. - Art. 45 G.W.

Het voorgelegde geval betreft wezen (broers en zusters) waarvoor kinderbijslag uitgekeerd wordt tegen de tarieven van art. 40 en art42 G.W. en die in verschillende instellingen geplaatst zijn. Voor de toepassing van KB nr. 228 van 9 december 1983 dient vastgesteld te worden of die kinderen een...

Informatienota 1995/5: - Kinderbijslag voor minderjarigen die worden toevertrouwd aan een internaat van het onderwijs. - Besluit van de Vlaamse Executieve dd. 17 juli 1991, houdende organisatie en werkwijze van de comités voor bijzondere jeugdzorg, van de sociale diensten voor de bijzondere jeugdbijstand en van de administratieve secretariaten ten behoeve van de comités voor bijzondere jeugdzorg (B.S. 17 oktober 1991).

In toepassing van art. 71, 1° van hogervermeld besluit, kunnen de sociale diensten van de comités voor bijzondere jeugdzorg bepaalde specifieke hulpverlening organiseren die erop gericht is de draagkracht van de minderjarige en van het gezin waartoe hij behoort, te versterken. Het betreft hier een...

Pages

Top