PENSIOEN

CO 1130 van 22 juni 1984 - Wijziging van Art. 48 KBW - Begin en einde van het recht op kinderbijslag - Recht op kinderbijslag van rechthebbenden met personen ten laste (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 50ter uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 2. Bepalingen die in werking treden op 1 juli 1984 A. Artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit nr. 282 Luidens de artikelen 42bis en 56, § 2, G.W., wordt...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1341 van 4 september 2002 - KB van 16 juli 2002 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 (zie kopie als bijlage)(1). Hierna vindt u de nodige inlichtingen voor de toepassing van de...

CO 1351 van 10 december 2004 - KB van 26 oktober 2004 houdende de uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 SWKL

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 houdende de uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2004. In bijlage 1 gaat een kopie van de tekst. 1. Pro memorie: het wettelijk kader De artikelen 42bis (langdurig werklozen en...

CO 590 van 18 juli 1960 - Bewijsvoering voor de vervulling der voorwaarden van Art. 57

Voor de toepassing van het eerste lid van artikel 57 kan het gebeuren dat de werknemer die de normale pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt voorlopig in de onmogelijkheid verkeert een afschrift van zijn pensioen- of rentebewijs over te leggen. Er vloeit voort uit een Ministerieel schrijven van...

Informatienota 1987/20: - Toepassing van art. 57. - Overleggen van het bewijs van de hoedanigheid van gepensioneerde.

Uit informatie verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen blijkt dat die dienst niet langer brevetten afgeeft, maar naar de betrokkenen een officiële kennisgeving stuurt betreffende de toekenning van hun pensioen. Die kennisgeving geldt dus als bewijs maar het komt voor dat die pas na de datum...

Informatienota 1987/31: - Rechthebbende met personen ten laste. - Begrip vervangingsinkomen. - Vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers.

In de informatienota 1987/19 is bepaald wat er onder vakantiegeld wordt verstaan onder verwijzing naar: de bepalingen van art. 126 van KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. en naar art. 57, §1, 2° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van...

Informatienota 1988/12: - Art. 42bis. - Vervangingsinkomsten. - Pensioen ingevolge vreemde wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voor de toepassing van art. 42bis G.W. inzake kinderbijslag voor werknemers, wordt met name onder "vervangingsinkomsten" verstaan: de pensioenen die krachtens Belgische of vreemde wettelijke of reglementaire bepalingen worden verleend (art. 3 van KB van 14 februari 1984). Tal van gepensioneerden...

Informatienota 1990/15: - Toepassing van art. 63, 2de lid G.W. - Rustpensioen dat niet hoger is dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Bij toepassing van art. 63, 2e lid G.W. betreffende de kinderbijslag voor werknemers mag het in art. 63, 1e lid, 2° G.W. bedoelde arbeidsongeschikt kind, o.m. geen rustpensioen genieten dat hoger is dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, behalve indien dit pensioen voortvloeit uit een...

Informatienota 1995/1: - Aanvragen van uittreksels uit de pensioenrekeningen bij het ASLK gegevensbestand.

Bij de behandeling van bepaalde kinderbijslagdossiers vragen de kinderbijslaginstellingen alsook de Rijksdienst soms een uittreksel uit de pensioenrekening van de mogelijke rechthebbende aan bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, met het verzoek eveneens het RSZ-nummer van de werkgevers te...

Pages

Top