OPENBARE INSTELLING

MO 566 van 3 november 1999 - Uitbreiding van het toepassingsveld van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot de openbare instellingen van de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor wat de kinderbijslag betreft

De wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999) heeft met zijn artikel 85 het toepassingsveld van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid uitgebreid tot de openbare instellingen (ministeries, gewestelijke, federale of gemeenschaps-instellingen) in...

15 juli 1997 - Koninklijk besluit houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1 en 3, §1, 6° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (BS 25.7.1997)

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de volgende organismen: 1° Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; 2° Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; 3° Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; 4° Rijksdienst voor sociale zekerheid; 5° Rijksdienst voor pensioenen; 6° Rijksdienst voor...

20 juli 2006 - Programmawet (B.S. 28.07.2006)

Art. 33. De rechtspersonen bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van de wetten op de kinderbijslag voor loonarbeiders samengeordend op 19 december 1939, die de gezinsbijslag betalen aan al of een deel van hun personeelsleden, integreren in het bijzonder repertorium van de personen bedoeld in artikel 6,...

25 april 1963 - Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg (BS 25.07.1963)

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Deze wet is van toepassing op de instellingen van openbaar nut, die afhangen hetzij van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, hetzij van de Minister van Sociale Voorzorg, en die hierna opgesomd worden: - de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; (1...

28 april 1958 - Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden (BS 30.05.1958) - uittreksels

Hoofdstuk I - Toepassingsveld Artikel 1. De Koning wijst onder de organismen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare...

Artikel 18 van de Algemene kinderbijslagwet

Onverminderd de bepalingen van artikel 101, sluiten de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten zich bij geen enkel kinderbijslagfonds aan, maar verlenen rechtstreeks aan hun personeel de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie bij deze wet voorzien of krachtens deze verplicht gemaakt. Het...

Artikel 3 van de Algemene kinderbijslagwet

Zijn voor het geheel van hun personeel aan deze wet onderworpen: 1° de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten; 2° de openbare instellingen, waaronder begrepen zijn de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van...
Top