ONVERSCHULDIGDE BETALING \ TERUGVORDERING

Artikel 106 van de Algemene kinderbijslagwet

FAMIFED zal een reservefonds voor de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie samenstellen door middel van : 1° de overschotten waarvan sprake in artikel 108, eerste lid, 3° ; 2° alle andere middelen, welke hem mochten worden toegekend. Het reservefonds is bestemd : 1° in hoofdzaak om in...

Artikel 111 van de Algemene kinderbijslagwet

De gezinsbijslag, betaald door FAMIFED met toepassing van artikel 101, derde lid, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9°, vierde, vijfde en zesde lid, en de daarop betrekking hebbende administratiekosten worden door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, B.I.A.C., of de bij artikel 3, 2°, bedoelde openbare...

Artikel 119bis van de Algemene kinderbijslagwet

Wanneer de invordering van de verschuldigde sommen al te onzeker of te bezwarend blijkt in verhouding met het bedrag van de in te vorderen sommen, kunnen de kinderbijslaginstellingen binnen de perken bepaald door de Koning hetzij van het navorderen van die sommen door een gerechtelijke procedure,...

Artikel 120bis van de Algemene kinderbijslagwet

De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen kan niet geëist worden na verloop van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied. Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring gestuit door het eisen van...

Artikel 24 van de Algemene kinderbijslagwet

Een koninklijk besluit zal de reglementen bepalen die, in elk geval, aan de statuten moeten gehecht zijn, bij het indienen van de aanvraag tot toelating. De straffen die de aangesloten werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, alsmede de personen, aan wie de bijslagen verschuldigd zijn of moeten...

Artikel 73 van de Algemene kinderbijslagwet

De kinderbijslagfondsen, FAMIFED en, in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 18bis, de werkgevers die de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie verlenen, mogen geen inhoudingen op die prestaties verrichten behalve : 1° om redenen aangegeven in artikel 6, § 2, eventueel gewijzigd...

Artikel 91 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De krachtens artikel 19 erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bij artikel 31 bedoelde bijzondere kinderbijslagfondsen, zijn verplicht een reservefonds tot stand te brengen. §2. Het reservefonds wordt gestijfd met: a) het vermogen van het reservefonds van het kinderbijslagfonds op 30 juni...

Artikel 91/1 van de Algemene kinderbijslagwet

De erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen laten ten onrechte betaalde gezinsbijslag ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid ingesteld door de wet houdende sociale bepalingen van 30 maart 1994, in de volgende gevallen : 1° wanneer afgezien wordt...

Artikel 91/2 van de Algemene kinderbijslagwet

FAMIFED legt de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde gezinsbijslag aanrekenden ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid : 1° wanneer die moest aangerekend worden ten laste van...

Artikel 91/3 van de Algemene kinderbijslagwet

De erkende vrije kinderbijslagfondsen laten de bedragen van de onverschuldigde betalingen die vanaf 1 januari 2015 ter kennis worden gebracht of oninvorderbaar worden verklaard of waarvoor vanaf diezelfde datum van terugvordering wordt afgezien, ten laste van de deelentiteiten overeenkomstig de...

Pages

Top