ONVERSCHULDIGDE BETALING \ TERUGVORDERING

CO 1331 van 21 juni 2001 - KB van 13 maart 2001 tot wijziging van KB van 26 juni 1987 tot uitvoering van Art. 119bis KBW

  Het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 7 april 2001. Dit koninklijk besluit voert een aanzienlijke verhoging door van de verschillende plafonds voorzien door...

CO 1402 van 26 februari 2015 - Terugvordering van onverschuldigde betalingen - Administratieve fout en goede trouw van de debiteur

Het koninklijk besluit van 22 mei 2014, verschenen op 30 juni 2014, legde de datum van inwerkingtreding van de artikelen 49 en 57 van de programmawet van 28 juni 2013 vast op 1 januari 2014. Die artikelen wijzigden de artikelen 120bis, derde lid van de algemene kinderbijslagwet, en 9, eerste lid...

CO 1409 van 18 april 2016 - Imputatie van oninvorderbare onverschuldigd betaalde kinderbijslag

1.  Situering Met ingang van 1 januari 2014 werd de verjaringstermijn van 1 jaar voor de terugvordering van ingevolge een administratieve fout onverschuldigd betaalde kinderbijslag (debetten A) in artikel 120bis AKBW geschrapt.  Zodoende moeten de kinderbijslagfondsen in toepassing van artikel 91,§...

CO 904 van 20 oktober 1971 - Wijzigingen door het Gerechtelijk Wetboek aangebracht in de GW (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Artikel 55 G.W. - Willige bevoegdheid van de vrederechter Het artikel 55, alinea 2, G.W. bepaalt dat het recht op kinderbijslag ten behoeve van de verlaten echtgenote afhankelijk is van de voorwaarde dat zij een aangift van verlating doet "bij de...

CO 993 van 26 februari 1975 - Ten onrechte betaalde prestaties - Begrip gerechtigden of hun rechthebbenden

Met onze omzendbrief nr. 944 van 27 september 1973 hebben wij gepreciseerd dat artikel 24, G.W., impliciet ingetrokken is wat de terugvordering van de kinderbijslag betreft, terwijl zijn bepalingen van kracht blijven voor de invordering van de boeten bepaald bij het reglement betreffende de...

Informatienota 1988/21: - Terugvordering van kinderbijslag betaald aan een overleden bijslagtrekkende.

Een bijslagtrekkende had op datum van haar overlijden nog een debet. In de context van: het advies AC 132/5817 dd. 22 september 1960, punt 4°, al. 5 waarin de Commissie van Advies inzake Controle en Betwiste Zaken oordeelde dat wanneer een fonds een ten onrechte uitbetaalde som moet terugvorderen...

Informatienota 2000/2: - Terugvordering van onverschuldigde gezinsbijslag. - Toepassing van art. 1410, §4 van het Gerechtelijk Wetboek

Vanuit een streven naar een zo billijk mogelijke dienstverlening aan de sociaal verzekerden lijkt het me nuttig om de regels die van toepassing zijn op de terugvordering van ten onrechte toegekende kinderbijslag in herinnering te brengen en te preciseren. Kinderbijslag is niet vatbaar voor...

MO 158 van 12 mei 1958 - Modelreglement betreffende de sancties - Wijzigingen

Ik heb de eer U in bijlage een tekst van modelreglement betreffende de sancties over te maken, waaraan de compensatiekassen nuttig een voorbeeld zullen kunnen nemen. De Compensatiekassen worden verzocht mij te laten weten of zij volledig deze nieuwe modelbepalingen aannemen. Zo niet worden zij...

MO 432 van 22 augustus 1984 - Terugvordering door inhouding van ingevolge nalatigheid of verzuim ten onrechte verkregen gezinsbijslag (uittreksel)

Artikel 24 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 120bis uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 11 van de herstelwet van 31 juli 1984 vult artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek aan met de volgende bepaling: "Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of...

26 juni 1987 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 10.7.1987)

Artikel 1. De kinderbijslaginstellingen kunnen afzien van het navorderen van de hun verschuldigde sommen wegens bijdragen of onverschuldigde betaalde uitkeringen, van inschulden wegens gerechtskosten en van inschulden wegens bijdrageopslagen en/of nalatigheidsintresten, door middel van een...

Pages

Top