ONVERSCHULDIGDE BETALING \ TERUGVORDERING

996/100 van 17 april 2012 - Inschakeling van een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau bij de terugvordering van debetten - Mededeling buiten het netwerk van sociale gegevens van persoonlijke aard

1. Vraag Een kinderbijslagfonds stelde de vraag of het beroep mocht doen op een incassobureau voor de verzending van een aanmaningsbrief in het raam van de terugvordering van onverschuldigde kinderbijslag. De Rijksdienst stelde trouwens naar aanleiding van het administratief toezicht in de...

996/68 van 12 oktober 2006 - Onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen

De programmawet van 20 juli 2006 voert vanaf 1 oktober 2006 nieuwe verjaringstermijnen in voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde gezinsbijslag. De omzendbrief CO 1360 van 1 augustus 2006 geeft toelichting bij het gewijzigde artikel 120bis KBW. De omzendbrief bepaalt eveneens onder welke...

996/83 van 19 maart 2008 - Art. 120bis KBW - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijslag - Stilzwijgende erkenning van de schuld - Debetten met een verschillende verjaringstermijn - Motivering van verjaarde debetten

Sinds 1 oktober 2006 gelden nieuwe verjaringstermijnen. De CO 1360 van 1 augustus 2006 geeft toelichting bij deze wetswijziging. Volgens deze omzendbrief dient de verjaring te worden gestuit met een aangetekende brief. De Rijksdienst ontving in dit verband de volgende vragen: Kan een...

CO 1048 van 6 december 1977 - Wijze waarop de ongeschiktheid van sommige personen wordt vastgesteld voor de toepassing van SWKL (uittreksel)

  (...) Wat de gevallen betreft waar de arbeidsongeschiktheid niet bevestigd wordt, doch de geneesheer een nieuwe vaststelling doet welke voor gevolg heeft dat het recht op kinderbijslag verloren gaat, is de Minister van mening dat gebruik moet gemaakt worden van de op het advies K.C. 132/6420 van...

CO 1083 van 22 september 1980 - Verordening 1408/71, EG - Art. 84, §2 en Art. 84, §3 - Verordening 574/72, EG - Art. 110 - CO 1022 van 13 mei 1976. Terugvordering van kinderbijslag onverschuldigd betaald aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verblijven

De omzendbrief 1022 van 13 mei 1976, heeft de richtlijnen verstrekt betreffende de betalingen van kinderbijslag aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Rekening houdend met het feit dat deze richtlijnen in sommige gevallen analoog werden toegepast op het stuk van de terugvordering...

CO 1203 van 17 december 1987 - Toepassing van Art. 63, 2° GW, en van KB van 18 december 1973 tot bepaling van de wijze waarop de ongeschiktheid wordt vastgesteld

Artikel 63, 2° G.W., bepaalt dat rechtgevende kinderen verder rechtgevend blijven op kinderbijslag zonder beperking inzake leeftijd, zo zij voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn en tewerkgesteld zijn in een beschermde werkplaats, wanneer zij in de loop van die tewerkstelling, eventueel voor of...

CO 1308 van 20 juni 1997 - Terugvordering van ten onrechte verkregen bijslagen - Art. 24 SWKL - Wijziging van Art. 1410, §4 GW

  Met deze omzendbrief wordt toelichting gegeven bij het koninklijk besluit van 20 februari 1997 tot wijziging van artikel 1410, §4 van het Ger. Wb., in toepassing van de artikelen 2 en 3, §1, 3° en 4° en §2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot...

CO 1314 van 17 april 1998 - Toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde (uittreksels)

Artikel 173quater uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1.2. De begunstigden van de bepalingen van het H.S.V. : de sociaal verzekerden. Daarmee worden de natuurlijke personen bedoeld, dus voor de regeling de rechthebbenden en de bijslagtrekkenden die recht hebben op gezinsbijslag, er aanspraak op...

CO 1315 van 10 april 1998 - Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen en wet van 22 februari 1998 houdende sommige sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers De Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen en de Wet van 22 februari 1998, houdende sommige sociale bepalingen, hierna respectievelijk "Wet 1" en "Wet 2" genoemd, zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1998 (zie bijlage). ...

CO 1319 van 18 maart 1999 - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

1. Wijziging van artikel 52 GW, van toepassing vanaf 6 februari 1999 : in België opgevoede kinderen (art. 17 van de wet) - Het nieuwe artikel 52, 1e lid GW bepaalt dat geen kinderbijslag uitgekeerd wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden ofonderwijs volgen. - Die precisering is...

Pages

Top