MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DMFA)

997/43 van 31 maart 2000 - Multifunctionele aangifte - Elektronische gegevensstromen

De invoering van een multifunctionele aangifte van loon- en arbeidsgegevens heeft als doel te waarborgen dat een werkgever elk gegeven over loon- en arbeidstijd, waarvan hij de authentieke bron is, nog slechts éénmaal moet meedelen voor de toepassing van de hele sociale zekerheid. Hierdoor zullen...

997/53 van 29 september 2003 - Werkgevers van artiesten - Toepassing van artikel 33, 2de lid, 4°, c)

Artikel 175 van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002) voegde een punt c toe aan artikel 33, 2de lid, 4°. Vanaf 1 juli 2003 zijn de "de werkgevers van personen onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers ingevolge de door hen geleverde...

997/55 van 22 december 2003 - Flux P051 (RIP) - Flux P051 (RIP) - Bericht van raadpleging van het Personeelsbestand - Flux D051 (RIP) - Bericht van verspreiding van het Personeelsbestand

Ik kondig u de invoering aan van twee nieuwe elektronische fluxen afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het betreft de fluxen voor het raadplegen en verspreiden van de gegevens vervat in het gegevensbestand "Personeelsbestand" van de RSZ. 1. Wat is het Personeelsbestand? 2. Wat is...

997/61 van 16 december 2004 - Multifunctionele aangifte (DMFA) - Onregelmatigheden in de kwaliteit van de gegevens: overgangsoplossingen - Bijkomende richtlijnen

De omzendbrief van de Rijksdienst 1348 van 11 februari 2004 en de omzendbrieven 997/56 van 15 maart 2004 en 996/50 van 6 juli 2004 verstrekten aan de kinderbijslagfondsen de richtlijnen betreffende de systematische en gestructureerde verwerking van de RIP- en DMFA-berichten met het oog op het...

997/63 van 30 november 2005 - Winstgevende activiteit van studenten - DMFA-bericht - Gebruikersgids

Omzendbrief 1354 van de Rijksdienst van 8 juli 2005 kondigde de verspreiding aan van een gebruikersgids voor het DMFA-bericht van de student die een winstgevende activiteit uitoefent. De DMFA-berichten voor rechtgevende kinderen-studenten (rolcode 104) zullen systematisch verwerkt worden vanaf 1...

997/63bis van 15 juni 2007 - Winstgevende activiteit van de student - DMFA-bericht - Gids van de gebruiker - Verduidelijking: meerdere DMFA's, verlenging van de toekenningsperiode voor de werkzoekende, criterium van de effectieve uitoefening van de winstgevende activiteit

De dienstbrief 997/63 van 30 november 2005 bevatte een voorstelling van de gebruikersgids van de DMFA, voor de evaluatie van de winstgevende activiteit van de student op basis van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend...

997/73bis van 26 oktober 2011 - Beheer van de aangiften van de werkgevers van onderwijs - Mechanismen voor het automatisch onderzoek naar het recht, de integratie en de regularisatie van de betalingen

Sinds 1 oktober 2008 worden de onmiddellijke aangiften van tewerkstelling (DIMONAPPO) en de kwartaalaangiften (DMFAPPO) van de werkgevers die onder de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) vallen op dezelfde wijze beheerd als die van de werkgevers die onder...

CO 1337 van 15 mei 2002 - Multifunctionele aangifte van de werkgever - Toepassingsmodaliteiten

De wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid geeft concrete vorm aan het streven naar drastische vereenvoudiging van de gegevensstromen tussen de bedrijven en de sociale zekerheid. Het project e-government van de sociale zekerheid, en meer bepaald het elektronisch beheer van...

CO 1340 van 24 juli 2002 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatiegaring van gegevens met elektronische en papieren dragers - Actualisering van CO 1330 van 21 mei 2001

  1. De voorschriften inzake informatiegaring met formulieren en electronische dragers Gelet op de maatschappelijke veranderingen en de daarop geënte evolutie van de reglementering, de uitbouw van nieuwe electronische gegevensstromen (fluxen) en de verruimde toegang tot electronische databanken,...

CO 1345 van 10 juli 2003 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: controle met formulieren en aanpassingen aan CO 1340 van 24 juli 2002

  1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst permanent een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag snel en correct te betalen. Uiterlijk op 30 juni worden jaarlijks de voorschriften in verband met de methoden en...

Pages

Top