MILITAIR

Informatienota 1988/23: - Art. 62, §4 en art. 63bis. - Rechten op kinderbijslag voor een milicien die zijn diensttermijn onderbreekt om studies te hervatten.

Volgend geval werd voorgelegd. Een twintigjarige dienstplichtige onderbreekt zijn diensttermijn teneinde de lessen aan de universiteit terug aan te vangen. Tijdens deze onderbreking blijft betrokkene het statuut van milicien behouden, ofschoon zonder soldij. Vraag is of er gelet op art. 63bis G.W...

Informatienota 1991/5: - Koninklijke Militaire Academie te BREDA. - Toepassing van art. 62, §4 G.W. en art. 63bis G.W.

De studenten aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda worden als beroepsmilitair aangesteld voor onbepaalde tijd, beneden de rang van luitenant. De studie telt mee voor het vervullen van de dienstplicht (het kind moet bij beëindiging van de studie binnen 12 maanden de verdere dienstplicht...

26 maart 1965 - Koninklijk besluit betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie (BS 21.4.1965)

Artikel 1. De kinderbijslagen, de adoptiepremies en de geboortetoeslagen worden aan de personeelsleden aangewezen in artikel 6 van dit besluit toegekend tot de bedragen en onder de voorwaarden van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor de loonarbeiders. Deze toelagen worden...

6 augustus 1962 - Wet waarbij de toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de republiek Kongo (Leopoldstad), van Ruanda en van Burundi (BS 30.08.1962) - uittreksels

Artikel 1. Deze wet is uitsluitend van toepassing op de gevolgen van schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan, tussen 1 juli 1960 en de data die door de Koning zullen worden vastgesteld, op de grondgebieden van de Republiek Kongo (Leopoldstad), van Ruanda en van Burundi. Art. 2. Het voordeel...

9 juli 1951 - Wet houdende vergoeding ten behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen (BS 29.07.1951)

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen (1) Artikel 1. Aan sommige rechthebbenden van de tot de soldijtrekkende categorie behorende militairen of aan die militairen zelf worden op hun aanvraag militievergoeding, aanvullende kinderbijslag en geboortevergoeding verleend. Art. 2. Op de vergoeding toegekend...
Top