LOOPBAANONDERBREKINGSUITKERING

997/31 van 20 augustus 1997 - Flux A014 - Attest van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering bestemd voor de sector van de kinderbijslag

In samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelde de Rijksdienst een nieuw systeem op van geïnformatiseerde overdracht van gegevens in verband met rechthebbende werknemers die een loopbaanonderbrekingsuitkering genieten. I. ALGEMEEN...

CO 1156 van 20 december 1985 - Art. 56octies van SWKL - De onderbreking van de beroepsloopbaan

Van 1 januari 1985 af werd een artikel 56octies in de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers ingevoegd. Voor de toepassing gelden de hierna volgende onderrichtingen. 1. HET K.B. VAN 25 JANUARI 1985 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN ONDERBREKINGSUITKERINGEN. (Staatsblad van...

CO 1166 van 18 september 1986 - KB van 25 juni 1986 tot wijziging van KB van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt

  In het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1986 werd het in rand vermeld koninklijk besluit bekendgemaakt (...), waardoor artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 december 1975 wordt aangevuld met de bepaling dat het genot van een onderbrekingsuitkering, bij toepassing van het koninklijk besluit...

CO 1167 van 18 september 1986 - KB van 25 juni 1986 tot wijziging van KB van 16 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en de periode gedurende dewelke kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een verhandeling bij het einde van hogere studiën voorbereidt

  In het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1986 werd het in rand vermeld koninklijk besluit bekendgemaakt (...), waardoor artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 december 1968 wordt aangevuld met de bepaling dat het genot van een onderbrekingsuitkering, bij toepassing van het koninklijk besluit...

CO 1179 van 23 juni 1987 - KB 534 van 31 maart 1987 tot wijziging van de kinderbijslagregeling voor werknemers (uittreksels)

Artikel 42 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Bepaling van het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag (Art. (...) 42, (...), G.W. - art. 1, 3 en 5 van koninklijk besluit nr. 534) Meer dan één rechthebbende - in het gezin van de bijslagtrekkende grootgebrachte kinderen (Art. (...) 42, (...), G.W...

CO 1261 van 27 april 1992 - Rechthebbende die, ingevolge de onderbreking van de beroepsloopbaan, zijn arbeidsprestaties tot halftijdse prestaties vermindert (Art. 56octies SWKL)

  De C.O. 1156 van 20 december 1985 gaf U de nodige instructies wanneer de werknemer een onderbrekingsuitkering geniet omdat hij zijn arbeidsprestaties heeft onderbroken of verminderd. Om het recht op kinderbijslag vast te stellen moest U l° een dubbel van de onderbrekingsuitkeringskaart bezitten;...

CO 1411 van 8 september 2016 - Onderbrekingsuitkeringen in het nieuw stelsel van het Vlaams zorgkrediet

1. Situering Op 3 augustus 2016 is het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Dit stelsel vervangt vanaf 2 september 2016 de loopbaanonderbreking publieke sector voor Vlaamse (statutaire...

Informatienota 1987/24: - Art. 56octies G.W. - Berekening van de kinderbijslag wanneer een gefractioneerde loopbaanonderbrekingsuitkering wordt genoten.

Art. 56octies G.W. bepaalt dat "de kinderbijslag wordt toegekend in overeenstemming met de arbeidsregeling welke de werknemer heeft onderbroken of gehalveerd" en de CO 1156 preciseert dat "de werknemer die de onderbrekingsuitkering geniet recht heeft op de kinderbijslag tegen de bij art. 40 G.W. en...

Informatienota 1988/26: - Art. 63 G.W. - Uitkering voor loopbaanonderbreking.

Een op kinderbijslag gerechtigd gehandicapt kind, dat op 21 juli 1987 minstens 21 jaar oud was en dat erkend is als volledig en definitief ongeschikt voor het uitoefenen van enig beroep, is tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. Dit kind trekt een uitkering voor loopbaanonderbreking als bedoeld...

Informatienota 1991/16: - Toepassing van art. 56octies, 3e lid G.W. - Werknemer die van een onderbrekingsuitkering geniet en nadien een zelfstandige activiteit in hoofdberoep begint uit te oefenen. Situatie voor 1 april 1990.

Luidens vermeld artikel kan een werknemer die zijn beroepsloopbaan onderbroken heeft geen aanspraak maken op de bij art. 40 G.W. bepaalde bedragen, indien hij recht heeft op kinderbijslag in de kinderbijslagregeling voor zelfstandingen. In de veronderstelling dat betrokkene in hoofdzaak onderworpen...

Pages

Top