KINDERBIJSLAGFONDS \ ORGANISATIE

996/87 van 11 december 2008 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen (abrogé au 1er octobre 2016)

Opmerking: Sinds 30 september 2016 zijn de regels van deze dienstbrief niet langer van toepassing.1  In de loop van de laatste jaren zijn gerichte informatie en instructies bezorgd aan de kinderbijslaginstellingen die beslist hadden te fusioneren. Het leek ons noodzakelijk om de praktische regels...

996/87bis van 7 december 2016 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen

In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag. Na vragen van de fondsen over de praktische regels met...

996/87ter van 22 december 2017 - Fusie tussen kinderbijslagfondsen

In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag. De dienstbrief werd op 1 oktober 2016 opgeheven. Dienstbrief...

997/28sexies van 27 januari 2000 - Flux A011. Wijzigingen bij bureau's van uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen (UI's)

Ik deel u mee dat de volgende wijzigingen bij enkele bureau's van uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen (UI's), op 1 januari 2000 zijn aangebracht. ACLVB Nieuwe adres van de afdelking "Halle-Vilvoorde" (code UI 4211): Prieelstraat 11, 1730 Asse. Nieuwe adres van de afdeling "Noord...

997/29 van 6 maart 1997 - Wijzigingen aangebracht aan het MAILBOXEN-systeem - verspreiding en inhoud - NIS-codes - straten en gemeente/land

Met de omzendbrief D997/25 van 15 juni 1995, werd u ingelicht over de invoering van het mailboxen-systeem, dat operationeel is sedert 1 september 1995. De daarin vermelde basisprincipes blijven gelden, maar er werden bepaalde wijzigingen aangebracht, hoofdzakelijk om te beantwoorden aan vragen van...

999/146bis van 26 juni 2014 - Motiveringsmodules - Aanpassing aan de AKBW

Voorafgaand aan de overheveling van de kinderbijslag naar de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in het kader van de zesde staatshervorming, dienen de huidige verschillen tussen de werknemers- en zelfstandigenregeling te worden weggewerkt, wat onder meer resulteert in een...

CO 1237 van 29 november 1990 - Richtlijnen voor de toepassing van CO 1225 - Fonds dat bevoegd is voor de volledig werkloze rechthebbenden die in deeltijd werken: toelichtingen - Fonds dat bevoegd is in geval van uittreding: rechthebbenden die zich in een arbeids-, ermede gelijkgestelde situatie of toekenningssituatie bevinden (uittreksels)

Artikel 56novies uit Kinderbijslagwet werknemers Artikel 71 uit Kinderbijslagwet werknemers Als aanvulling bij de onderrichtingen in de omzendbrief C.O. 1225 is het nuttig gebleken nadere uitleg te geven over de bevoegdheid van de kinderbijslaginstelling, enerzijds voor de volledig werkloze...

CO 1388 van 16 mei 2012 - Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 - Programmawet (I) van 29 maart 2012

Op 29 maart werden twee wetten afgekondigd die betrekking hebben op de kinderbijslagregeling voor werknemers: een wet houdende diverse bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 maart 2012 (bijlage 1) en van kracht geworden op 9 april 2012. Die wet behandelt de juridische omkadering...

3 december 1930 - Koninklijk besluit houdende instelling en inrichting van bijzondere kassen voor gezinsvergoedingen (BS 17.12.1930)

§ 1. Zetel en taak der bijzondere kassen. Artikel 1. Er worden bijzondere Verrekenkassen voor gezinsvergoedingen opgericht, ten bate van: 1° (Opgeheven) 2° (Opgeheven) (1) 3° (Opgeheven) (1) 4° De arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart ; 5° (Opgeheven) (2) 6° (Opgeheven) (2) Artikel 2...

Artikel 21 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 moeten al de leden van de vereniging niet afzonderlijk tot de algemene vergadering opgeroepen worden, indien de vereniging meer dan tweeduizend leden telt.Wanneer van deze vrijstelling wordt gebruik gemaakt wordt de oproeping...

Pages

Top