KINDERBIJSLAGFONDS \ INDIENEN VAN DE ACTIVITEITSSTAAT

CO 1226 van 26 maart 1990 - Provisionele betalingen - Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot wijziging van het KB van 12 juni 1989 tot uitvoering van artikel 71 § 2, GW

  Bovenvermeld koninklijk besluit, verschenen in het Staatsblad van 5 februari 1993, wijzigt artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 getroffen ter uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Het bedoelde besluit koppelt...

CO 1260 van 27 april 1992 - Uitsplitsing van de ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag

1. Inleiding De omzendbrieven CO 1153 van 20 november 1985 en 1216 van 26 juni 1989 handelden onder meer over de activiteitsstaten van de fondsen en de uitsplitsing van de ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag in drie categorieën: - ten onrechte uitgekeerd wegens een vergissing of een fout van...

CO 1319 van 18 maart 1999 - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

1. Wijziging van artikel 52 GW, van toepassing vanaf 6 februari 1999 : in België opgevoede kinderen (art. 17 van de wet) - Het nieuwe artikel 52, 1e lid GW bepaalt dat geen kinderbijslag uitgekeerd wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden ofonderwijs volgen. - Die precisering is...
Top