KINDERBIJSLAGFONDS \ BEVOEGDHEID

CO 1284 van 27 februari 1995 - KB van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen

Het als opschrift vermelde koninklijk besluit van 25 februari 1994 is op 29 maart 1994 in het Belgische Staatsblad verschenen (...) en is inmiddels met het koninklijk besluit van 15 september 1994 gewijzigd op het stuk van de duur van de wachttijd. De termijnen van 90 en 180 dagen zijn...

CO 1314 van 17 april 1998 - Toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde (uittreksels)

Artikel 173quater uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1.2. De begunstigden van de bepalingen van het H.S.V. : de sociaal verzekerden. Daarmee worden de natuurlijke personen bedoeld, dus voor de regeling de rechthebbenden en de bijslagtrekkenden die recht hebben op gezinsbijslag, er aanspraak op...

CO 1348 van 11 februari 2004 - Multifunctionele aangifte van de werkgever - Aanpassing van de voorschriften betreffende het brevet van rechthebbende en de provisionele betalingen

1. Onderwerp van deze omzendbrief De ingebruikneming van het kadaster van de kinderbijslag en de verspreiding van de DMFA- en RIP-fluxen maakt de toepassing mogelijk van het automatisch onderzoek van het recht. Dit automatisch onderzoek van het recht is echter enkel mogelijk bij instellingen die in...

CO 1396 van 7 juli 2014 - Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het bevoegheidsbesluit van 25 april 1997

1. Situering Door de integratie van de zelfstandigen in de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) dienen de regels voor de vaststelling van de bevoegde kinderbijslaginstelling te worden aangepast. 2. Wijzigingen aan de omschrijving van de begrippen in artikel 1 van het bevoegdheidsbesluit In artikel 1...

CO 832 van 22 mei 1968 - Toepassing van KB 7 van 18 april 1967, KB 30 van 29 juni 1967 en KB 68 van 10 november 1967 (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers In onze omzendbrief nr. 808 van 20 juli 1967 hebben wij de voorwaarden opgesomd waaraan de verlaten ecthgenote moet voldoen. Uit onze richtlijnen vloeit voort dat men onder verlating moet verstaan het feit dat de echtgenoot1 het gezin verlaat. Men zal...

Informatienota 1990/6: - Bevoegdheid om de kinderbijslag te betalen. - Toepassing van art. 41, 4de lid G.W. - Tijdvak voor 1 april 1990.

De kinderbijslag voor gedetineerden wordt conform het KB nr. 48 betaald door de RKW. Ingeval van ziekte na deze detinering is het de vraag of de kinderbijslag voor de periode van ziekte betaald moet worden door de RKW, op grond van art. 41, 4de lid G.W., dan wel door de kinderbijslaginstelling...

MO 479 van 26 maart 1990 - Programmawet van 22 december 1989 - Bepaling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen (uittreksel)

(...) II. Vaststelling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen Het koninklijk besluit van 12 maart 1990 stelt de bevoegdheden van de kinderbijslaginstellingen vast bij uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende wetten. De bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen wordt...

16 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 12.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd....

16 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van De Post en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 14.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van De Post. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is...

21 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 12.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de...

Pages

Top