KINDERBIJSLAGFONDS \ AANSLUITING

996/103 van 5 november 2012 - Gids van de bewegingen van aansluitingen van werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW (opgeheven op 1 oktober 2016)

Opmerking: Sinds 30 september 2016 zijn de regels van dienstbrief 996/103 niet langer van toepassing.1 De voorbije jaren werden de kinderbijslaginstellingen nauwkeurig ingelicht over de aansluitingen van werkgevers bij een kinderbijslagfonds. Om die gegevens samen te voegen werd een samenvattend...

996/103bis van 7 december 2016 - Gids van de bewegingen van aansluitingen van verzekeringsplichtige werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW (opgeheven op 1 januari 2018)

Opmerking: sinds 31 december 2017 zijn de regels van de dienstbrief 996/103bis niet langer van toepassing (cf. dienstbrief 996/103ter van 22 december 2017). Dienstbrief 996/103 van 5 november 2012 beschrijft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij bewegingen van aansluitingen van...

996/103quater van 8 oktober 2018 - Einde gebruik van het NRW

In dienstbrief 996/103ter van 22 december 2017 worden de bepalingen over het beheer van de bewegingen van de werkgevers beschreven. In het kader van de zesde staatshervorming vloeit het recht op gezinsbijslag vanaf 1 januari 2019 voor het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige...

996/103ter van 22 december 2017 - Gids van de aansluitingen van verzekeringsplichtige werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW

In dienstbrief 996/103 van 5 november 2012 staan de verschillende situaties die mogelijk zijn bij bewegingen van aansluitingen van werkgevers binnen kinderbijslagfondsen (aansluitingen, schrappingen, ontslagen en uitsluitingen van kinderbijslagfondsen). Bij al die bewegingen worden de...

CO 1039 van 25 mei 1977 - Toelage voor administratiekosten - Art. 93 GW - Aansluitingspremies

Sommige kinderbijslagfondsen betalen bij de aansluiting van leden een aansluitingspremie uit bij een gewone aansluiting ingevolge een eerste tewerkstelling of bij een aansluiting van een lid overkomend van een ander kinderbijslagfonds. De Rijksdienst heeft besloten voortaan de uitgaven die...

CO 1155 van 20 december 1985 - Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

  Artikel 38 uit Kinderbijslagwet werknemers     I. Artikel 38, eerste lid, G.W. (artikel 18 van de wet van 1 augustus 1985)   De nieuwe bepalingen van artikel 38, eerste lid, G.W., maken een onderscheid tussen enerzijds de vrije aansluitingen bij een kinderbijslagfonds of bij de Rijksdienst voor...

CO 1161 van 21 april 1986 - KB van 13 maart 1986 dat de machtiging intrekt van de kinderbijslaginstellingen om de gezinsbijslag door bemiddeling van hun aangesloten werkgevers te laten geworden

  De wet van 1 augustus 1985 heeft, bij haar artikel 35, in artikel 68, GW, onder meer het tweede lid opgeheven, en dit met ingang van 1 september 1985. Aldus werd een einde gesteld aan de mogelijkheid van bepaalde daartoe door de Koning gemachtigde vrije kinderbijslagfondsen om de gezinsbijslag te...

CO 1214 van 21 april 1989 - Regularisaties tussen instellingen bij foutieve aansluitingen

Het komt voor dat kinderbijslaginstellingen een werkgever te goeder trouw hebben aangesloten maar dat zij de aansluiting moeten annuleren omdat een andere instelling wettelijk als eerste voor die aansluiting in aanmerking komt. Onderstaande gevallen kunnen o.m. worden aangehaald: - de datum waarop...

CO 1221 van 22 december 1989 - KB van 11 oktober 1989 tot wijziging van Art. 34, 1e lid SWKL

  Elke werkgever die gewoonlijk een of meer personen in dienst heeft, is aan de toepassing van de gecoördineerde wetten inzake kinderbijslag voor werknemers onderworpen (art. 1, G.W.) en is ertoe gehouden zich bij een kinderbijslagfonds aan te sluiten (art. 15 G.W.). De werkgevers die aan de...

CO 1269 van 2 augustus 1993 - Afwijkingen van de vaste maandelijkse betaaldag voor de kinderbijslag

C.O. 1216 d.d. 26 juni 1989 heeft een vaste maandelijkse betaaldag ingesteld voor de kinderbijslag, namelijk de 10e van de maand na die waarover de kinderbijslag verschuldigd is, ofwel kort daarvoor of daarna als de 10e niet op een werkdag valt. In het laatste geval wordt de dag in een...

Pages

Top