HUISPERSONEEL

CO 1324 van 22 september 2000 - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (uittreksels)

1. Fundamentele bepalingen in verband met de vestiging van het recht op kinderbijslag 1.1. Wijziging van artikel 60 KBW (Hoofdstuk III, Titel V van de wet) 1.1.1. Herinnering Artikel 60, § 1 KBW voorziet in het algemene beginsel volgens welk, behoudens toepassing van internationale overeenkomsten...

CO 677 van 11 april 1963 die het advies KC 132/6159. Not. 13 september 1962 verspreidt

Art. 131 voorziet o.a. dat buiten de toepassing van deze wet vallen: Lid 1°: De personen die geen andere arbeiders in dienst hebben dan dienstboden of huisbedienden, die bestendig bij hen kost en inwoon genieten en uitsluitend ten dienste staan van het huishouden. Lid 4°: de personen die slechts...

CO 704 van 9 oktober 1963 - Zin van de uitdrukking "dienstboden of huisbedienden die bestendig bij hun werkgever kost en inwoning genieten"

In de loop van de vergadering van 11 juni 1963 heeft de Commissie advies KC. 132/6166, uitgebracht. Er vloeit uit voort dat de bijdragen voor huisbedienden krachtens art. 86, 1° niet verschuldigd zijn op voorwaarde: 1. dat zij inwonen in het huis van de meester of in een gebouw dat op het domein...

CO 877 van 10 juli 1970 - Toestand van de werkvrouwen en van de dienstboden voor wie hoofdelijke bijdragen verschuldigd waren

Krachtens artikel 1, par. 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vallen de werkvrouwen en het huispersoneel vanaf 1 januari 1970 onder de socialezekerheidsregeling omdat zij door een...

Informatienota 1990/7: - Toepassing van art. 62, §3, 2°. - Ongehuwde kind dat een der ouders in zijn of haar huishoudelijke taak bijstaat.

Art. 62, §3 - 2° G.W. (tekst van kracht vanaf 22 juli 1985) bepaalt dat: "De kinderbijslag verleend wordt tot 25 jaar ten behoeve van: 2° het ongehuwde kind uit een gezin met ten minste vier kinderen, van wie er ten minste drie rechtgevend op kinderbijslag zijn, en dat een der ouders in zijn of...

MO 588 van 17 maart 2005 - Programmawet van 27 december 2004 - Nieuwe toekenningsvoorwaarden voor bestaande rechten en nieuwe rechten op gezinsbijslag

Artikel 53 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56bis uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56quater uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56quinquies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56sexies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56duodecies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 69 uit...

Artikel 102 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. De Koning kan, op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED, afwijken, inzonderheid van de voorwaarde van tewerkstelling in België bedoeld in artikel 1, in categorieën van behartigenswaardige gevallen die Hij bepaalt en FAMIFED ermee belasten om gezinsbijslag uit te betalen voor deze...

Artikel 15 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 18 en van artikel 32 is iedere aan de wet onderworpen werkgever er toe gehouden deel uit te maken, 't zij van een door de regering toegelaten vrij kinderbijslagfonds, 't zij van een krachtens artikel 31 bij koninklijk besluit gevestigde bijzonder...

Artikel 86 van de Algemene kinderbijslagwet

Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 3 (B.S. 15.8.1998) Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998): " Geen enkele bijdrage is verschuldigd uit...
Top