GRENSARBEIDER \ ONTBREKEN VAN EEN RECHT IN BELGIE

13 maart 2001 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, §1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 19.4.2001)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt belast met het toekennen van gezinsbijslag uit hoofde van in België wonende werknemers die onder de toepassing vallen van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen...
Top