GEHANDICAPTE \ BESCHUTTE WERKPLAATS

CO 1019 van 7 april 1976 - KB van 10 maart 1964 - Art. 5 - Betekenis van de uitdrukking "activiteit die aanleiding geeft tot verzekeringsplicht ingevolge een der regelingen van maatschappelijke zekerheid"

  Ter aanvulling van onze omzendbrief C.O. 1011 van 31-10-1975, punt I, B, lid 5 (blz. 2 in fine "Bijkomende bijslag") deelt de Minister van Sociale Voorzorg mede dat voor de interpretatie van de voorwaarde "geen activiteit uit te oefenen die aanleiding geeft tot verzekeringsplicht ingevolge één...

CO 1117 van 8 december 1983 - KB 207 van 13 september 1983 tot wijziging van SWKL (uittreksels)

Artikel 45 uit Kinderbijslagwet werknemers1 (...) II. BEPALINGEN WELKE VAN KRACHT WORDEN OP 1 APRIL 1983 - Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 207 voert opnieuw een artikel 45 G.W. in. Dit artikel heeft tot doel het bedrag van de gezinsbijslag te bepalen verschuldigd voor verschillende wezen...

CO 1143 van 20 februari 1985 - Herziening van de ongeschiktheid - Toepassing van Art; 47 en Art. 63 GW

  (...)de (...) geneesheer, op verzoek van de betrokken partijen of van de instellingen die de kinderbijslag verschuldigd is, zijn beslissing kan herzien telkens zijn goede trouw misbruikt werd of wanneer een nieuw element het rechtvaardigt. Dit brengt mede dat de kinderbijslaginstellingen een...

CO 1203 van 17 december 1987 - Toepassing van Art. 63, 2° GW, en van KB van 18 december 1973 tot bepaling van de wijze waarop de ongeschiktheid wordt vastgesteld

Artikel 63, 2° G.W., bepaalt dat rechtgevende kinderen verder rechtgevend blijven op kinderbijslag zonder beperking inzake leeftijd, zo zij voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn en tewerkgesteld zijn in een beschermde werkplaats, wanneer zij in de loop van die tewerkstelling, eventueel voor of...

CO 979 van 25 september 1974 - Mindervalide kinderen die tewerkgesteld worden in of door een beschutte werkplaats - Geen nieuwe procedure tot vaststelling van de arbeidsongeschiktheid (uittreksel)

Overeenkomstig de omzendbrief C.O. 521 van 24 februari 1958 moet de betaling van de kinderbijslag onderbroken worden wanneer een kind dat als arbeidsongeschikt erkend werd, enige activiteit begint uit te oefenen. De betaling van de kinderbijslag mag niet hervat worden dan na een nieuwe tussenkomst...

Informatienota 1985/11: - Controle op de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in art. 63 G.W.

Voor uw informatie vindt U hierbij een brief van onze juridische dienst aan de dienst Geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering alsmede het antwoord hierop.

Informatienota 1987/25: - Art. 63, lid 1, 2°, b G.W. - Moeilijk te plaatsen werkloze. - Tewerkstelling in beschutte werkplaats tijdelijk stopgezet wegens economische reden.

1. De vraag die zich stelt is wat er gewordt van het recht op kinderbijslag van de werkloze, mindervalide voor meer dan 66%, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats krachtens art. 171bis van KB van 20 december 1963, gedurende een periode dat de tewerkstelling in de werkplaats tijdelijk stopgezet...

Informatienota 1988/14: - De gehandicapte die deeltijds in een beschutte werkplaats werkt. - Art. 47 en art. 63 G.W.

De vraag wordt gesteld hoe de kinderbijslag moet worden berekend voor gehandicapten die met een beschutte werkplaats een arbeidsovereenkomst in deeltijdarbeid hebben gesloten, in het geval dat ons bezighoudt, twee dagen van 8 uren en een halve dag van 4 uren. De dagen zonder activiteit worden niet...

Informatienota 1994/16: - Het niet in aanmerking nemen van uitkeringen en aanvullend loon toegekend aan gehandicapten met een leerovereenkomst in een beschutte werkplaats.

De wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden stelde dat geen rekening mag worden gehouden met de uitkeringen en het aanvullend loon toegekend aan de gehandicapten tijdens hun beroepsopleiding, omscholing en herscholing voor de toekenning of de berekening van...

MO 558 van 3 februari 1999 - Een gehandicapte verbonden door een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten: invloed van het recht op de bijkomende bijslag van Art. 47 van de samengeordende wetten

  Artikel 12, 3° van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen bepaalt dat een rechtgevend kind...

Pages

Top