GEHANDICAPT KIND (KIND MET EEN AANDOENING) \ GRAAD VAN ZELFREDZAAMHEID

997/76bis van 30 oktober 2015 - Toeslagen voor rechtgevende kinderen met een aandoening - Handichild

Sedert 1 oktober 2008 gebeurt de gegevensuitwisseling tussen de kinderbijslagfondsen en de FOD Sociale Zekerheid (FOD), zowel voor aanvragen van medische vaststellingen als voor het meedelen van medische beslissingen, via de elektronische berichten A651 en A652 (T001 en T002 in de terminologie van...

CO 1247 van 22 mei 1991 - Door de kinderbijslagfondsen te bezorgen statistische aangiften. Statistiek I: Demografische statistieken

Ingevolge de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen worden er drie bedragen voor de bijkomende bijslag voor gehandicapten van minder dan 21 jaar voorzien en dit volgens de graad van de handicap aan de hand van een schaal van zelfredzaamheid op 1 april 1991. Wij zien ons dan ook...

CO 1252 van 18 juli 1991 - Wet van 29 december 1990, BS 9 januari 1991, Wet van 4 april 1991, BS 22 juni 1991, KB van 4 april 1991, BS 5 juli 1991 en KB van 3 mei 1991, BS 3 juli 1991 (uittreksels)

  Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemers     (...)   Diverse bepalingen - Het recht op kinderbijslag tegen het gewone tarief, van een werkneemster met bevallingsrust die een bevallingsuitkering trekt (cf. M.O. 48) van 5 juni 1990), is voortaan expliciet bepaald in artikel 56, § 1, 1° GW. De...

MO 497 van 8 april 1991 - Vaststelling van de ongeschiktheid en bepaling van de graad van zelfredzaamheid (uittreksel)

Artikel 56septies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 117 uit Kinderbijslagwet werknemers De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991), heeft verscheidene wijzigingen aangebracht aan de samengeordende...

MO 550 van 10 juni 1997 - Gemengde loopbaan en samenloop met zelfstandige rechthebbenden, toepassing van de Art. 59 en 60, §3, 3°, c van de samengeordende wetten, in geval van bijzondere situaties van toekenning

SITUERING VAN DE PROBLEMEN De rechthebbende In het stelsel van de werknemers kan zich in drie verschillende soorten situaties bevinden, nl. van arbeid, met arbeid gelijkgestelde toestand of bijzondere situatie van toekenning. Omtrent het al dan niet strikt hanteren van de norm van de artikelen 59...

28 maart 2003 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS 23.4.2003)

HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden begrepen onder: 1°"samengeordende wetten": de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 2°"Minister": de Minister van Sociale Zaken; 3°"Dienst": de Bestuursdirectie van de...

3 mei 1991 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (BS 3.7.1991)

Opgeheven vanaf 1.5.2003 - KB van 28.3.2003, art. 27, (BS 23.4.2003) Nochtans blijven de artikelen 16, 17, 18 en 19 van het besluit van toepassing evenals die artikelen waarnaar verwezen wordt in het besluit van 28.3.2003 en in het KB van 28.8.1991 tot uitvoering van de artn. 20, §§ 2 en 3, 26 en...
Top