GECOORDINEERDE WETTEN (KBW)

CO 1397 van 7 juli 2014 - Wet van 4 april 2014 tot wijziging van SWKL - Gevolgen

In deze CO worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht die bij de wet van 4 april 2014 aan de Kinderbijslagwet Werknemers zijn aangebracht. Indien nodig wordt verwezen naar de voorbeelden van de bij deze CO gevoegde tabel. Die tabel maakt volledig deel uit van de instructies die via deze CO...

Informatienota 1987/26: - Art. 48, lid 3 G.W. - Leeftijdsgrenzen bepaald in de art. 62 en art. 63 G.W. bereikt op de eerste dag van een kalendermaand, recht op kinderbijslag voor die kalendermaand.

1. De vraag die zich stelt is of een rechtgevend kind zijn recht op kinderbijslag behoudt voor de maand waarvan op de eerste dag het een van de leeftijdsgrenzen bepaald in de art. 62 en 63 G.W. bereikt heeft. Voorbeeld: een leerling bereikt de leeftijd van 21 jaar op 1 maart een student bereikt de...

Informatienota 1988/11: - Toepassing van art. 3, 2e lid van KB van 1 december 1967 tot uitvoering van KB nr 49 van 24 oktober 1967 betreffende de gezinsbijslag voor werknemers en art. 51, 2e lid, 5° G.W.

Volgend geval werd voorgelegd: In éénzelfde gezin bevindt zich - enerzijds een niet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze vader, die ressorteert onder art. 3, 2e lid van het KB nr 49 van 24 oktober 1967 betreffende de gezinsbijslag voor werklozen en m.n. slechts rechthebbend op kinderbijslag kon...

Informatienota 1989/15: - KB 228 van 9 december 1983 tot vermindering van de kinderbijslag. - Art. 56, §1 en art. 2 G.W.

Art. 2, 1e lid, 1° van het KB 228 bepaalt dat de vermindering toch moet gebeuren op de rechthebbende volgens art. 56, §1 en art. 56, §2 G.W. "voor de dagen van arbeidsongeschiktheid bedoeld in art. 41, 2e lid, h G.W. en voor de dagen voor dewelke de rechthebbende een volledige bezoldiging ontvangt...

Informatienota 1989/16: - Gelijkstelling van de rustdagen toegekend binnen het bestek van de arbeidsduurvermindering in de bouwsector met arbeidsdagen. - Toepassing van art. 41, al. 2 G.W.

KB nr. 213 van 26 september 1983 (Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1983), aangevuld door KB nr. 231 van 21 december 1983 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1983), door het art. 39 van KB van 22 januari 1985 (Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985) en door het art. 2 van KB van 19 november 1987...

Informatienota 1989/17: - Toepassing van art. 1409 en art. 1410 G.W.

Het is de vraag of in onderstaande gevallen niet wordt gehandeld in tegenspraak met art. 1409 en art. 1410 G.W. Met de instemming van de debiteur doet een 0CMW inhoudingen op sommen die verschuldigd zijn als bestaansminimum, voor de terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag. Met de...

Informatienota 1989/17bis: - Art. 1409 en art. 1410 G.W.

Ter aanvulling van de informatienota 1989/17 van 25 september 1989, delen wij U het antwoord mede van de Directie Juridische Studiën van 23 oktober 1989. (Ref.: E9268/Contr. - Uittreksel): Art. 1410, §4 G.W waaraan pg. 2 van de informatienota gewijd is, moet gezien worden als de wettelijke basis...

Informatienota 1989/18: - Erkende leerovereenkomst met uitwerking op een latere datum dan die van het begin van de uitvoering ervan. - Toepassing van art. 62, §2 G.W.

Een rechtgevend kind sluit een leerovereenkomst die, zonder het onderwerp uit te maken van een uitdrukkelijke weigering, slechts erkend wordt met uitwerking op een latere datum dan die van het begin van de uitvoering ervan, aangezien het kind zich te laat aan het vereiste geneeskundig onderzoek...

Informatienota 1989/22: - Toepassing van art. 51, §2, 4 G.W. - Verwanten in de derde graad. - Halfbroer of halfzuster.

Een vrouw (A) heeft kinderen uit haar eerste huwelijk, een natuurlijke zoon (B) na de ontbinding van dit huwelijk en kinderen uit een tweede huwelijk. Een dochter uit het eerste huwelijk heeft een natuurlijk kind (C). Een dochter uit het tweede huwelijk heeft een wettig kind (D). Het recht wordt...

Informatienota 1990/15: - Toepassing van art. 63, 2de lid G.W. - Rustpensioen dat niet hoger is dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Bij toepassing van art. 63, 2e lid G.W. betreffende de kinderbijslag voor werknemers mag het in art. 63, 1e lid, 2° G.W. bedoelde arbeidsongeschikt kind, o.m. geen rustpensioen genieten dat hoger is dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, behalve indien dit pensioen voortvloeit uit een...

Pages

Top