FEITELIJKE SCHEIDING

996/119 van 29 september 2015 - Eenoudertoeslag - Huwelijk in het buitenland

A.  Context Het Grondwettelijk Hof heeft zich in zijn arrest nr. 6/2015 van 22 januari 2015 uitgesproken over de manier waarop Art. 41 AKBW geïnterpreteerd moet worden. Sinds januari 2008 ontving een bijslagtrekkende na van haar echtgenoot gescheiden te zijn de eenoudertoeslag voor haar drie...

999/170bis van 7 april 2014 - Huwelijk in het buitenland - Bewijs van feitelijke scheiding voor de aankomst in België

Probleemstelling In overeenstemming met art. 41 Kinderbijslagwet mag om het recht op eenoudertoeslag te verkrijgen of te behouden, de bijslagtrekkende geen feitelijk gezin vormen in de zin van art. 56, §2 Kinderbijslagwet en niet gehuwd zijn, tenzij het huwelijk gevolgd wordt door een feitelijke...

CO 1315 van 10 april 1998 - Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen en wet van 22 februari 1998 houdende sommige sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 56 uit Kinderbijslagwet werknemers De Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen en de Wet van 22 februari 1998, houdende sommige sociale bepalingen, hierna respectievelijk "Wet 1" en "Wet 2" genoemd, zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1998 (zie bijlage). ...

CO 1341 van 4 september 2002 - KB van 16 juli 2002 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 (zie kopie als bijlage)(1). Hierna vindt u de nodige inlichtingen voor de toepassing van de...

CO 1364 van 17 november 2006 - Feitelijke scheiding na nieuw huwelijk - sociale supplementen - verhoogde wezenbijslag in de gewaarborgde gezinsbijslagregeling

Volgende besluiten zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006: 1. koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, SWKL;2. koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot wijziging van...

MO 588 van 17 maart 2005 - Programmawet van 27 december 2004 - Nieuwe toekenningsvoorwaarden voor bestaande rechten en nieuwe rechten op gezinsbijslag

Artikel 53 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56bis uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56quater uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56quinquies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56sexies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56duodecies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 69 uit...

25 oktober 1971 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (BS 5.11.1971, err. BS 9.12.1971)

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "Wet": de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag; 2° "Samengeordende wetten": de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 3° "koninklijk besluit van 8 april 1976": het...

Artikel 56bis van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de wees indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, een rechthebbende bedoeld in artikel 51, §§3 en 4 in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden...

Artikel 56quinquies van de Algemene kinderbijslagwet

  § 1. De mindervalide die geen winstgevende beroepsbezigheid uitoefent en krachtens de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet of een integratietegemoetkoming geniet die...

Artikel 56sexies van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Indien zij reeds ten minste vijf jaar werkelijk in België verblijven op de datum van de indiening van de aanvraag om kinderbijslag met toepassing van dit artikel, zijn de personen die verbonden zijn door een leerovereenkomst bedoeld bij de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor...
Top