EUROPESE VERORDENING 1408/71

CO 1083 van 22 september 1980 - Verordening 1408/71, EG - Art. 84, §2 en Art. 84, §3 - Verordening 574/72, EG - Art. 110 - CO 1022 van 13 mei 1976. Terugvordering van kinderbijslag onverschuldigd betaald aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verblijven

De omzendbrief 1022 van 13 mei 1976, heeft de richtlijnen verstrekt betreffende de betalingen van kinderbijslag aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Rekening houdend met het feit dat deze richtlijnen in sommige gevallen analoog werden toegepast op het stuk van de terugvordering...

CO 1224 van 22 februari 1990 - Toepassing van de Verordeningen (EEG) 1408/71 en 574/72 - Betaling van kinderbijslag aan gezinnen die in Groot-Brittannië wonen

  Door middel van de CO nr. 1022 van 13 mei 1976 werd u in kennis gesteld van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk, gesloten bij briefwisseling van 12 en 25 maart 1976, inzake de bijzondere betalingswijze van de gezinsbijslag die op grond van de artikelen 73, 1 (werknemers) en...

CO 1383 bijlage 9 van 24 januari 2014 - Samenstelling van de tijdvakken van verzekering: gevolg van de Europese rechtspraak

Op 21 februari 2013, heeft het Europees Hof van Justitie een arrest gewezen in de zaak C-616/11 tussen de RKW en mevrouw Dumont de Chassart. In dat arrest heeft het Hof zich uitgesproken over de interpretatie van de artikelen 72, 78, §2, b) en 79, §1, tweede lid, a) van de Europese verordening nr....

MO 498 van 11 april 1991 - Toepassing van Art. 76 van Verordening (EEG) 1408/71

Tengevolge van beslissing nr. 147 van 10 oktober 1990 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale Zekerheid van migrerende werknemers, waarvan copie als bijlage1, dienen volgende richtlijnen, ter aanvulling van de omzendbrieven nr. 487 van 23 april 1990 en nr....

MO 518 van 30 december 1992 - Toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Samenloop van rechten in twee werklanden, verschillend van het woonland

Tijdens de 233e vergadering van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers werd onderstaande nieuwe oplossing aangenomen inzake de samenloop van rechten in twee werklanden, verschillend van het woonland. Wanneer gezinsbijslagen,...

MO 534 van 4 maart 1994 - Toepassing van de Art. 77, 78 en 79, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1408/71 en van artikel 10, lid 1, sub b), ii) van Verordening (EG) nr. 574/72

  Het besluit nr. 150 van 26 juni 1992 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, waarvan copie als bijlage, vervangt het besluit nr. 129 van 17 oktober 1985, gelet op het arrest van 11 juni 1991 van het Hof van Justitie van...

13 maart 2001 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, §1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 19.4.2001)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt belast met het toekennen van gezinsbijslag uit hoofde van in België wonende werknemers die onder de toepassing vallen van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen...

CO 1383 bijlage 9 van 24 januari 2014 - Samenstelling van de tijdvakken van verzekering: gevolg van de Europese rechtspraak

Op 21 februari 2013, heeft het Europees Hof van Justitie een arrest gewezen in de zaak C-616/11 tussen de RKW en mevrouw Dumont de Chassart. In dat arrest heeft het Hof zich uitgesproken over de interpretatie van de artikelen 72, 78, §2, b) en 79, §1, tweede lid, a) van de Europese verordening nr....

CO 949 bijlage 3/8 van 27 juni 2005 - Modelformulieren voor de toepassing van de Verordening 1408/71 en 574/72 Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie

Hierbij vindt u een kopie van Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, gepubliceerd in het Publicatieblad nr. L 129 van 23 mei 2005 van de EU. Dit besluit wijzigt en vervangt de...

CO 949 bijlage 65 van 19 september 2003 - Uitbreiding van de personele toepassingssfeer van VO 1408/71 en VO 574/72 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 20031 heeft, met ingang van 1 juni 2003, de bepalingen van VO 1408/71 en VO 574/72 van toepassing gemaakt op onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen. Met deze verordening wordt elke...
Top