EUROPESE VERORDENING

996/115bis van 26 januari 2018 - Uitwisseling van gegevens tussen de Belgische betaalinstellingen en de Poolse bevoegde instellingen

Met de dienstbrief 996/115 van 28 oktober 2015 gaven we meer toelichting over de verdeling van bevoegdheden in Polen. Op beleidsniveau is het Ministry of Labour and Social Policy bevoegd, dit is vergelijkbaar met de FOD Sociale Zaken. De functie van de bevoegde Poolse instellingen op het vlak van...

996/130 van 29 januari 2018 - Inhoudingen op Belgische kinderbijslag op verzoek van een andere lidstaat van de EU

1. Context De bijlage 57 bij de CO 9491 verschafte preciseringen over de praktische regeling bij de verrekening van ten onrechte betaalde bedragen door een andere Europese lidstaat. Er werden, onder andere, verduidelijkingen gegeven inzake de aard van de bijslagen die kunnen teruggevorderd worden,...

996/96 van 4 augustus 2010 - Europese Verordening 883/2004

Op 1 mei 2010 trad de nieuwe Europese socialezekerheidsverordening in werking. Deze nieuwe verordening vereist een proactieve houding van de kinderbijslagfondsen bij het beheer van hun "Europese" dossiers. Art. 60 van de toepassingsverordening bepaalt in dit verband dat een lidstaat die het...

997/78 van 24 april 2014 - EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) - Stand van zaken

In CO 1383 van 11 mei 2010 over de verordeningen 883/2004 en 987/2009 (punt 7.3.) werd u geïnformeerd over de implementering van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de bevoegde instellingen via het EESSI-netwerk (Electronic Exchange of Social Security Information). Via dat messagingsysteem...

CO 1083 van 22 september 1980 - Verordening 1408/71, EG - Art. 84, §2 en Art. 84, §3 - Verordening 574/72, EG - Art. 110 - CO 1022 van 13 mei 1976. Terugvordering van kinderbijslag onverschuldigd betaald aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verblijven

De omzendbrief 1022 van 13 mei 1976, heeft de richtlijnen verstrekt betreffende de betalingen van kinderbijslag aan gezinnen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Rekening houdend met het feit dat deze richtlijnen in sommige gevallen analoog werden toegepast op het stuk van de terugvordering...

CO 1383 bijlage 14 van 9 april 2018 - Nieuwe bijslag in Letland

Het Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - State Social Insurance Agency of the Republic of Latvia (Nationaal agentschap voor de sociale verzekeringen in de Republiek Letland) meldt dat met ingang van 1 maart 2018 een nieuw amendement aan de wet op sociale bijslag van 31 oktober 2002 werd...

CO 1383 bijlage 2 - Uitvoer van gezinsbijslag in het kader van de verordeningen 883/2004 en 987/2009

CO 1383 bijlage 2 - Uitvoer van gezinsbijslag in het kader van de verordeningen 883/2004 en 987/2009

CO 1383 bijlage 3 van 14 fébruari 2011 - Uitbreiding van de personele werkingssfeer van VO 883/2004 en 987/2009 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie

CO 1383 bijlage 3 van 14 fébruari 2011 - Uitbreiding van de personele werkingssfeer van VO 883/2004 en 987/2009 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie

CO 1383 bijlage 4 van 6 juli 2012 - Toepassing van de verordeningen 883/2004 en 987/2009 op Zwitserland - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, inzake het vrije verkeer van personen

CO 1383 bijlage 4 van 6 juli 2012 - Toepassing van de verordeningen 883/2004 en 987/2009 op Zwitserland - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, inzake het vrije verkeer van personen

CO 1383 bijlage 5 van 20 november 2012 - Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009 - Ontbinding van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Nederlandse verbindingsorganen op 1 januari 2013

CO 1383 bijlage 5 van 20 november 2012 - Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009 - Ontbinding van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Nederlandse verbindingsorganen op 1 januari 2013

Pages

Top