ELEKTRONISCHE FLUX

997/25 van 15 juni 1995 - Toepassing van het systeem met mailboxes, technische bijlagen 1 en 2, addendum 1, erratum bij addendum, addendum 2

I INLEIDING Via de omzendbrief 522 van 27 april 1993 deelde de Minister van Sociale zak:en u mee dat in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, in het raam van...

997/28nonies van 5 februari 2008 - Flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster): nieuwe lijst van prefixen

In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de instellingen die werkloosheidsuitkeringen betalen en de kinderbijslagfondsen ontwikkelde de Rijksdienst de distributieflux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster1). Via deze procedure...

997/28octies van 12 december 2005 - Flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster): nieuwe lijst van de codes

In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en de kinderbijslagfondsen ontwikkelde de Rijksdienst een procedure voor de elektronische verzending van de werkloosheidsgegevens. Dit...

997/28septies van 25 juli 2002 - Flux A011. Gebruik van een bijkomende code 'aard van de werkloosheid'

De omzendbrief van de Rijksdienst CO 1338 van 5 juli 2002 bepaalt in punt 4 hoe de kinderbijslaginstellingen in de toekomst elektronisch zullen ingelicht worden wanneer een uitkering, uitbetaald door de sector van de werkloosheid, een begeleidingsuitkering behelst. Deze uitkering is sedert 1...

997/30 van 27 juni 1997 - Technische richtlijnen met betrekking tot de elektronische stroom van de gegevens de jonge werkzoekenden

Vanaf 1 juli 1997 zullen de attesten A23 KB, afgeleverd door de VDAB, vervangen worden door elektronische berichten verstuurd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Rijksdienst. Het systeem is bestemd om uitgebreid te worden tot de andere regionale plaatsingsdiensten van zodra deze...

997/30bis van 20 augustus 1997 - Elektronische gegevensstroom van de jonge werkzoekenden. Aanvullende inlichting bij dienstbrief 997/30

Ik breng u op de hoogte dat de VDAB de eerste elektronische zending te baat zal nemen om verscheidene gegevens die in aanmerking kunnen komen voor de kinderbijslagfondsen met betrekking tot de periode van 1 juli 1995 tot 30 juni 1997 over te maken. Vanzelfsprekend zullen de inschrijvingen als...

997/30nonies van 18 augustus 2006 - Flux A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster) - nieuwe inhoud

Sinds 1997 ontvangen de kinderbijslaginstellingen gegevens betreffende de inschrijving van jonge werkzoekenden bij een van de vier gewestelijke plaatsingsdiensten1 via het elektronisch attest A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster). De inschrijving in een gewestelijke plaatsingsdienst vormt...

997/30octies van 26 juli 2005 - Flux A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster): dagelijkse verzending van de attesten

Sinds 1997 ontvangen de kinderbijslaginstellingen informatie in verband met de inschrijving van jonge werkzoekenden bij één van drie regionale diensten voorarbeidsbemiddeling 1via het elektronisch attest A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster). De inschrijving bij een regionale dienst voor...

997/30quater van 1 december 1997 - Flux A200 - VDAB - Jonge werkzoekenden - Bijkomende inlichtingen

De VDAB ondervindt moeilijkheden bij het behandelen van verspreide aanvragen van de kinderbijslagfondsen om "papieren" attesten te verkrijgen. De VDAB vraagt met nadruk om een tweevoudige centralisering van de aanvragen: 1) de kinderbijslaginstellingen dienen hun aanvragen per maand samen te...

997/30quinquies van 30 juli 1998 - Flux A200 - Deelname van de BGDA en de FOREM

Ik deel u mee dat de BGDA en de FOREM besloten hebben om zich zo snel mogelijk in te schakelen in de elektronische flux A200. Zoals u hebt kunnen vaststellen leveren deze twee instellingen reeds geen "papieren" attesten van het type A23 K.B. meer af, in het vooruitzicht van de eerste elektronische...

Pages

Top