DOMICILIE

996/116 van 23 juli 2015 - Art. 69 - Aanwijzing van de bijslagtrekkende als het rechtgevend kind in verschillende gezinssamenstellingen voorkomt

Als bij co-ouderschap het kind om de beurt bij een van de ouders woont (met gelijke duur), spreekt men van gelijkmatig verdeelde huisvesting. In die regeling wordt het koppel fictief behouden (juridische fictie) en blijft de moeder de bijslagtrekkende. Frankrijk In Frankrijk kunnen gescheiden...

996/125 van 10 juni 2016 - Opvang van asielzoekers - Impact op het vermoeden dat een feitelijk gezin wordt gevormd

Heel wat landen in Europa werden de laatste maanden geconfronteerd met een toenemende stroom aan vluchtelingen en asielzoekers.  De situatie van de asielzoekers in ons land is precair. Een aantal gezinnen stelden zich om die reden vrijwillig kandidaat om tijdens de asielprocedure asielzoekers op te...

CO 1319 van 18 maart 1999 - Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

1. Wijziging van artikel 52 GW, van toepassing vanaf 6 februari 1999 : in België opgevoede kinderen (art. 17 van de wet) - Het nieuwe artikel 52, 1e lid GW bepaalt dat geen kinderbijslag uitgekeerd wordt voor kinderen die buiten België opgevoed worden ofonderwijs volgen. - Die precisering is...

CO 1324 van 22 september 2000 - Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (uittreksels)

1. Fundamentele bepalingen in verband met de vestiging van het recht op kinderbijslag 1.1. Wijziging van artikel 60 KBW (Hoofdstuk III, Titel V van de wet) 1.1.1. Herinnering Artikel 60, § 1 KBW voorziet in het algemene beginsel volgens welk, behoudens toepassing van internationale overeenkomsten...

CO 841 van 27 september 1968 - Toepassing van het begrip "deel uitmaken van het gezin" - Tijdelijke scheiding (uittreksel)

Met onze omzendbrief C.O. nr. 832 van 22 mei 1968, hebben wij U medegedeeld dat het nieuw lid 2, 6°, van artikel 51, over 't algemeen, de princiepen handhaaft die vroeger door de administratieve rechtspraak gevestigd werden (KC. 132/5025, Not. van 16 januari 1962). De Commissie heeft in dit advies...

Informatienota 1986/24: - Art. 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (B.S. van 6 augustus 1985). - Art. 69 G.W. - Kind dat een afzonderlijke woonplaats betrekt. - Begrip "woonplaats".

Luidens art. 69, §2, 2° G.W. wordt de bijslag aan het rechtgevend kind uitbetaald als het ontvoogd is of de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, geen deel uitmaakt van het gezin van een bijslagtrekkende, bedoeld in §1 en een afzonderlijke woonplaats heeft. De CO 1152 van 27 september 1985 duidt ter...

Artikel 117 van de Algemene kinderbijslagwet

De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen tussen de kinderbijslagfondsen of FAMIFED en de personen aan wie gezinsbijslag verschuldigd is of moet worden gestort. Bij hetzelfde gerecht worden aangebracht de geschillen tussen die personen en de werkgever voor wiens rekening de arbeid wordt...

Artikel 173sexies van de Algemene kinderbijslagwet

Het toezenden van stukken aan de betrokkene en het uitvoeren van betalingen aan de bijslagtrekkende gebeuren op hun hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Van deze verplichting kan...

Artikel 42 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Voor de bepaling van de rang, bedoeld bij de artikelen 40, 42bis, 44, 44bis en 50ter wordt rekening gehouden met de volgorde van geboorten van de kinderen, die rechtgevend zijn krachtens deze wet, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën...

Artikel 51 van de Algemene kinderbijslagwet

§ 1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen, bepaald in artikel 40: 1° de persoon die tewerkgesteld is in België door een werkgever bedoeld in de artikelen 1 tot 4; 2° de persoon die tewerkgesteld wordt in het buitenland door een werkgever, bedoeld in de artikelen 1 tot 4, maar die,...

Pages

Top