BETALING OP EEN REKENING

996/114 addendum van 3 november 2015 - Onderrichtingen voor de invoering van een procedure voor de directe controle van de titularis van een bankrekening bij een financiële instelling

Hierbij vindt u als bijlage een model Eter (aanvraag om adoptiepremie) met een verklaring om op een rekening te storten, aangepast aan de dienstbrief 996/114. Mogen wij u vragen het aangepaste formulier Eter op de website te plaatsen zodra uw kinderbijslagfonds de nieuwe procedure heeft...

996/114 van 9 april 2015 - Onderrichtingen voor de invoering van een procedure voor de directe controle van de titularis van een bankrekening bij een financiële instelling

1. Inleiding In samenwerking met de Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin) heeft FAMIFED met een aantal banken (zie lijst als bijlage 1) een overeenkomst gesloten om te kunnen nagaan of de door de bijslagtrekkende1 verstrekte gegevens overeenstemmen met deze van de houder of...

999/128 van 4 april 2004 - Actualisering van formulieren: Mod W, P20com, P3

1. Mod W - vraag om de kinderbijslag op een rekening te storten Om vergissingen en onregelmatigheden betreffende het rekeningnummer in de toekomst te voorkomen moet het formulier W voortaan in alle gevallen voorzien zijn van een handtekening en een stempel van de financiële instelling. Het...

999/150 van 18 december 2008 - Aanpassing van de formulieren aan de SEPA-overschrijving (Single Euro Payments Area)

1. Inleiding Vanaf 1 januari 2008 heeft de Europese Gemeenschap een ééngemaakte ruimte voor betalingen in de Euro (SEPA) in het leven geroepen. Tegen 31 december 2010 moet het merendeel van alle betalingen op SEPA overgeschakeld zijn. De "Europese overschrijving" vervangt de huidige binnenlandse...

CO 1023 van 11 mei 1976 - Betaling van de gezinsbijslag door overschrijving op een post- of bankrekening

De gezinsbijslag wordt aan de bijslagtrekkenden gewoonlijk uitbetaald door middel van een postassignatie. Een volmacht, die de moeder aan haar echtgenoot of aan een ander lid van het gezin verleent om de kinderbijslag te innen, vormt geen afstand van deze bijslag. Er mag echter niet worden...

CO 1032 van 14 december 1976 - Betaling van de gezinsbijslag door overschrijving op een post- of bankrekening

Bij onze omzendbrief CO 1023 van 11 mei 1976 werden de Kinderbijslagfondsen ingelicht over de mogelijkheid de gezinsbijslag op een post- of bankrekening te storten en tevens in kennis gesteld van de voorwaarden waarin die stortingen mogen plaatsvinden. Buiten de gewone betalingen door middel van...

CO 1117 van 8 december 1983 - KB 207 van 13 september 1983 tot wijziging van SWKL (uittreksels)

Artikel 45 uit Kinderbijslagwet werknemers1 (...) II. BEPALINGEN WELKE VAN KRACHT WORDEN OP 1 APRIL 1983 - Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 207 voert opnieuw een artikel 45 G.W. in. Dit artikel heeft tot doel het bedrag van de gezinsbijslag te bepalen verschuldigd voor verschillende wezen...

CO 1152 van 27 september 1985 - Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (uittreksels)

Artikel 42bis uit Kinderbijslagwet werknemers (...) 1. Artikel 42bis en artikel 56 § 11, G. W. (art. 23 en art. 27, 1° van de wet van 1 augustus 1985) l°) Artikel 42bis, eerste lid, G.W., wordt in die zin gewijzigd dat de hierin bedoelde gepensioneerde en werkloze van meer dan zes maand met ingang...

Informatienota 1991/3: - Betalingen op een financiële rekening voor gezinnen die in het buitenland verblijven.

De vraag is of de kinderbijslag mag worden betaald op een in België geopende zichtrekening, die voldoet aan de in art. 68 G.W. en art. 69 G.W. voorziene voorwaarden, voor een gezin dat in het buitenland woont, wanneer de vader in België werkt en de moeder geen activiteit verricht. Antwoord dd. 21...

MO 579 van 5 maart 2003 - Programmawet (I) van 24 december 2002 (uittreksel)

Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56septies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) I. Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor het kind met een aandoening (Hoofdstuk 3 van titel II van de programmawet van 24 december 2002, B.S. van 31...
Top